Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 94 results

Mynediad i gyfiawnder, yn cynnwys prawf teg – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yn Awst 2021, ymatebodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ymgynghoriad ar gynyddu ffioedd llys dethol....

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 56

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau y gall mudwyr dros dro neu heb ddogfennau, ceiswyr lloches, ffoaduriaid a Roma, Sipsiwn a Theithwyr gyrchu'r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.217

Dylai'r llywodraeth: Diweddaru cyfreithiau mewnfudo i gyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Sicrhau nad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.218

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cadw ymfudwyr yn benagored a chanfod dewis amgen i garcharu. ncorporate a prohibition to indefinite detention of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.219

Dylai'r llywodraeth: Fel gwledydd Ewropeaidd eraill, cyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Sicrhau nad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.220

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau a pholisïau i warchod hawliau dynol gweithwyr mudol domestig benywaidd, yn arbennig pan fydd eu teithebau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.222

Dylai'r llywodraeth: Newid y gyfraith i helpu aduno ceiswyr lloches a ffoaduriaid sy'n blant yn y Deyrnas Unedig gyda’u teuluoedd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.223

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu i sicrhau bod plant digwmni sy'n ffoaduriaid neu wedi eu hadsefydlu yn y Deyrnas Unedig yn gallu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.224

Dylai'r llywodraeth: Rhoi argymhellion Gweithgor y Cenhedloedd Unedig ar Garchariad Mympwyol a’r Pwyllgor Hawliau Dynol ar waith parthed carcharu ceiswyr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: Cynyddu cefnogaeth ar gyfer ceiswyr lloches (yn cynnwys lwfansau dyddiol) i warantu eu hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 6

Dylai'r llywodraeth: Adolygu ei gymalau cadw i erthyglau 10 (ar wahanu rhai dan 18 wrth eu cadw oddi wrth oedolion),...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.215

Dylai'r llywodraeth: Diweddaru cyfreithiau mewnfudo i gyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Ystyried adolygu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 24

Dylai'r llywodraeth: sicrhau bod menywod, yn arbennig menywod mewn sefyllfaoedd bregus fel menywod anabl, menywod o leiafrifoedd ethnig, menywod sy'n...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 21

Dylai'r Llywodraeth: (a) Cyflwyno terfynau amser cyfreithiol ar gadw mewnfudwyr yn y ddalfa. Sicrhau y defnyddir carchariad fel mesur pan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.53

Dylai'r llywodraeth: Rhoi Confensiwn 1954 ar Ddiffyg Dinasyddiaeth ar waith, gan sicrhau y gall pobl ym Mhrydain heb ddinasyddiaeth o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.30

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Consider ratifying the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.29

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Continue considering adhering to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.28

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Sign and ratify the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.27

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Terfynu'r arfer o arestio mewnfudwyr am...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.26

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Accede to the International Convention on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.24

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Ratify the International Convention on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.216

Dylai'r llywodraeth: Parhau i hyrwyddo hawliau ymfudwyr yn y Deyrnas Unedig. Continue and strengthen the promotion of the rights of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.214

Dylai'r llywodraeth: Datblygu polisïau i gynorthwyo integreiddiad cymdeithasol, yn arbennig ar gyfer ymfudwyr a ffoaduriaid. Develop social integration policies, especially...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.10

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Consider ratifying the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.112

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth ac iaith casineb trwy annog dialog a chydweithrediad rhwng gwahanol grefyddau a chenedligrwydd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.82

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth, senoffobia ac islamoffobia. Terfynu gwahaniaethu yn erbyn ymfudwyr. Osgoi carcharu ceiswyr lloches a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.78

Dylai'r llywodraeth: Wrth adael yr Undeb Ewropeaidd, sicrhau y cynhelir safonau hawliau dynol yn y Deyrnas Unedig, gan ystyried tatws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.221

Dylai'r llywodraeth: Alinio Deddf Mewnfudo'r Deyrnas Unedig 2016 gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys y CRC. Improve on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.190

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau mewnfudo Prydeinig a sicrhau eu bod yn unol â’r CRC. Reviewing the laws on immigration in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.121

Dylai'r llywodraeth: Gwarantu hawliau ffoaduriaid ac ymfudwyr. Cymryd camau pellach i drechu troseddau casineb. Effectively guarantee the rights of refugees...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.120

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu rhagfarnau a chosbi troseddau wedi eu hysgogi gan senoffobia. Continue strengthening measures to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.164

Dylai'r llywodraeth: Dyfeisio polisïau i helpu teuluoedd difreintiedig, yn arbennig plant, i hybu mudoledd cymdeithasol. Provide more targeted social policies...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.118

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau cyfreithiau i daclo gwahaniaethu hiliol, senoffobia a throseddau casineb. Address racial discrimination, xenophobia and hate crimes by...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.116

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu troseddau casineb a senoffobia. Redoubling efforts and measures to combat hate crimes and xenophobia...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.111

Dylai'r llywodraeth: Gweithio gyda seneddwyr, sefydliadau hawliau dynol a sefydliadau cymdeithas sifil i wella amddiffyniad ar gyfer lleiafrifoedd ethnig a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar dlodi a’r ICESCR, gwarantu cefnogaeth i’r rhai sy'n byw mewn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.99

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu iaith casineb, ac i helpu ymfudwyr i integreiddio i gymunedau. Adopt measures to condemn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.98

Dylai'r llywodraeth: Codi ymwybyddiaeth i derfynu trais a gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig a thramorwyr. Take the necessary measures to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.97

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i atal anoddefgarwch yn seiliedig ar genedligrwydd a hil. Take effective measures to prevent manifestations...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 64

Dylai'r llywodraeth: Lleihau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg, yn arbennig ymysg plant o deuluoedd incwm isel. Gweithredu ymhellach i osgoi gwahanu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 57

Dylai'r llywodraeth: (a) Gymryd camau i ddelio gyda’r cyfraddau erlyn a chollfarnu isel ar gyfer cam-drin domestig a thrais rhywiol....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 25

Dylai'r Llywodraeth: Rhowch ddiwedd ar ddeddfau gwahaniaethol mewn tiriogaethau tramor yn erbyn plant nad ydynt yn 'perthynol', gan gynnwys plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.225

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl heb ddinasyddiaeth gwlad arall a chyflymu’r broses o gynnig cenedligrwydd Prydeinig mewn modd fforddiadwy. Categorize statelessness...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 75

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i orffwys, hamdden, chwarae a bywyd diwylliannol,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 35

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod pob gweithiwr mudol yn mwynhau hawliau cyfartal ar gyfer cyflog, diogelwch rhag diswyddo’n annheg, gorffwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.23

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Ratify promptly the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 63

Dylai'r llywodraeth: Gadarnhau offerynnau hawliau dynol nad yw wedi cytuno i gael ei rhwymo ganddynt eto, yn cynnwys y Confensiwn...

Argymhelliad CU

Mewnfudo – Gweithredoedd y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Fil Cenedligrwydd a Ffiniau gyda’r nod ddatganedig...

Camau llywodraeth

Preifatrwydd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae newidiadau deddfwriaethol a pholisi diweddar wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd penodol ar ddiogelu data, goruchwylio a chadw data. Ond...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae ceisio cael ei ailethol i'r Cyngor Hawliau Dynol a darparu cyllid ar gyfer Fforwm y Gymanwlad o Sefydliadau Hawliau...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Tai – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i atal a lleihau digartrefedd, amddiffyn hawliau tenantiaid, gwella amodau tai a chynyddu'r cyflenwad...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Tai – asesiad Llywodraeth y DU

Er y bu ymrwymiad parhaus i leihau digartrefedd, gyda chyllid ychwanegol a dyletswyddau atal cryfach i awdurdodau lleol, bu hyn...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae yna dystiolaeth bod grwpiau penodol yn profi anghydraddoldeb parhaus o ran mynediad i ofal iechyd yng Nghymru, ond mae...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae rhestrau aros hirach nag erioed ac amserau aros sy'n gwaethygu gyda'r GIG ers cyn y pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Safon byw a thlodi digonol – asesiad Llywodraeth y DU

Er bod cyfraddau tlodi cymharol wedi parhau’n sefydlog ar gyfer oedolion oed gwaith, mae’r nifer o blant yn byw mewn...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae cyflwyno’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Deddf VAWDASV) a’r strategaeth genedlaethol ar...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth y DU

Fe fu diwygiadau pwysig yn ddiweddar i gryfhau'r fframwaith polisi a chyfreithiol, a bydd yn cymryd amser i’w heffaith gael...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Mewnfudo – asesiad Llywodraeth y DU

Nododd gweithrediad polisïau mewnfudo ‘amgylchedd gelyniaethus’ leihad mewn amddiffyniadau hawliau dynol ac mae achosion llys wedi canfod methiannau o ran...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Canlyniadau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd – camau gweithredu’r Llywodraeth

Ym mis Awst 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Strategaeth Iechyd Menywod Lloegr, gan fanylu ynghylch bwriadau am welliannau i iechyd...

Camau llywodraeth

Canlyniadau iechyd a phrofiad yn y system gofal iechyd – asesiad Llywodraeth y DU

Sefydlodd Llywodraeth y DU nifer o gamau i leihau anghydraddoldebau iechyd a gwella canlyniadau yng Nghynllun Tymor Hir y GIG....

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cyfranogiad gwleidyddol a dinesig, gan gynnwys cynrychiolaeth weleidyddol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Ebrill 2022, fe dderbyniodd y Ddeddf Etholiadau Gydsyniad Brenhinol. Pwrpas penodol y Ddeddf...

Camau llywodraeth

Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Medi 2022, fe gyflwynodd yr Adran dros Fusnes, Egni a Strategaeth Ddiwydiannol Fil...

Camau llywodraeth

Tai – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ymateb i’w ymgynghoriad ar godi safonau mynediad...

Camau llywodraeth

Bywyd teuluol, a gorffwys, hamdden a gweithgareddau diwylliannol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mehefin 2021, ymrwymodd Llywodraeth y DU i godi'r isafswm oedran i bobl allu...

Camau llywodraeth

Tai – Gweithredoedd y llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ganlyniad ei hymgynghoriad ar fesurau i droseddoli tresmasu...

Camau llywodraeth

Cydweithrediad rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Tachwedd 2020, mewn ymateb i bwysau ariannol a grëwyd gan bandemig y coronafeirws,...

Camau llywodraeth

Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, lansiodd y Swyddfa Gartref gofrestrfa datganiadau caethwasiaeth fodern ar-lein i ganiatáu...

Camau llywodraeth

Mynediad at ofal iechyd – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yr Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd...

Camau llywodraeth

Trais yn erbyn menywod a merched – gweithredu gan y llywodraeth

Llywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei ‘Strategaeth taclo trais yn erbyn menywod a merched’...

Camau llywodraeth

Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau pwysig i ddileu a gwella dealltwriaeth o gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl, megis...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Bywyd teuluol, a gorffwys, hamdden a gweithgareddau diwylliannol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno rhai diwygiadau cadarnhaol mewn perthynas â bywyd teuluol, gan gynnwys camau gweithredu i fynd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 56

Dylai'r llywodraeth: yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar faterion lloches, cenedligrwydd a diffyg gwladwriaeth menywod: (a)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 65

Dylai'r llywodraeth: Cynyddu argaeledd data o safon wedi ei ddadelfennu yn ôl: incwm, rhyw, oed, rhywedd, hil, tarddiad ethnig, statws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 50

Dylai'r llywodraeth: Weithredu rhaglenni a pholisïau sy'n darparu mynediad effeithiol i ofal iechyd ar gyfer menywod a grwpiau ymylol, yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 30

Dylai'r llywodraeth: yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar drais seiliedig ar rywedd: (a) Gadarnhau Confensiwn Istanbul;...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 28

Dylai'r llywodraeth: Ymgysylltu gyda’r cyfryngau i ddiddymu delweddau sy'n stereoteipio neu wrthrychu menywod, cymryd camau i ddileu ystrydebau negyddol a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 16

Dylai'r llywodraeth: (a) Newid cyfreithiau yng Ngogledd Iwerddon i sicrhau bod gan fenywod yno’r un amddiffyniad â’r rhai mewn rhannau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 61

Dylai'r llywodraeth: Ystyried sut i annog gweithwyr domestig mudol i adrodd am gam-drin neu gamdriniaeth i awdurdodau, yn cynnwys rhoi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 55

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod gweithwyr achos yn ystyried datganiadau gan weithwyr iechyd am ddioddefwyr artaith a phobl eraill sydd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 53

Dylai'r llywodraeth: (a) Ddarparu'r CU â data manwl ar geisiadau lloches sy’n ymwneud â hawliadau o artaith a chanlyniadau hawliadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 34

Dylai'r Llywodraeth: Adolygu cyfreithiau lleol a’r Ddeddf Cenedligrwydd Prydeinig mewn tiriogaethau tramor i sicrhau hawl plant ymfudwyr i dystysgrif geni....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 22

Dylai'r Llywodraeth: Paragraff 22 (a) Ystyried ehangu’r gyfraith i ddiogelu pawb dan 18 rhag gwahaniaethu ar sail oed. (b) Adolygu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 31

Dylai'r llywodraeth: Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar gydraddoldeb gerbron y gyfraith, rhoi terfyn ar bob math o...

Argymhelliad CU

Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ac yn dadansoddi rhywfaint o ddata yn ôl nodweddion gwarchodedig, ond mae cryn fylchau yn...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu lluosog a chroestoriadol, yn cynnwys ar sail statws ymfudo, ffoadur neu arall....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.169

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau'r Ddeddf Cydraddoldeb ymhellach, yn arbennig i ddarparu gwell gwasanaethau iechyd i grwpiau difreintiedig fel ymfudwyr. Further strengthen...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gweithredu i leihau effaith cefndir cymdeithasol neu anableddau ar gyflawniadau plant yn yr ysgol. Gwarantu’r hawl i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 77

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar blant digwmni ac wedi eu gwahanu. (a) Casglu chyhoeddi data ar y...

Argymhelliad CU

Tai – asesu Llywodraeth y DU

Arweiniodd camau gweithredu Llywodraeth y DU mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19) at leihad tymor byr mewn digartrefedd a...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cydweithio rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesu Llywodraeth y DU

Mae gweithredoedd Llywodraeth y DU wrth geisio cael ei hail-ethol ar Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn brawf o...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Canlyniadau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd – asesu Llywodraeth y DU

Fe amlinellodd Llywodraeth y DU nifer o weithredoedd er mwyn lleihau anghydraddoldebau iechyd a gwella canlyniadau yng Nghynllun Tymor Hir...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – asesu Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod sawl argymhelliad i gryfhau deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol, gan gynnwys cyflwyno’r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern – asesu Llywodraeth y

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau pwysig i gael gwared ar, ac ehangu dealltwriaeth o, gaethwasiaeth fodern a masnachu...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.84

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i roi terfyn ar ystrydebau negyddol yn y wasg, yn arbennig yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw,...

Argymhelliad CU