Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 596 results

Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn (CRC)

Mae CRC yn gyfamod hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 1989. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig y...

Cytuniad y CU

Confensiwn yn erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosb Greulon, Annynol neu Israddol Arall (CAT)

Mae CAT yn gyfamod hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 1966. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig CAT...

Cytuniad y CU

Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR)

Mae’r Deyrnas Unedig yn cymryd rhan yn y broses Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR). Mae hyn yn broses adolygiad cyfoedion a...

Cytuniad y CU

Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiddymu Pob Math o Wahaniaethu Hiliol (CERD)

Mae CERD yn gyfamod hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 1965. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig y...

Cytuniad y CU

Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol (ICESCR)

Mae’r ICESCR yn gytuniad hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd ym 1966. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig yr...

Cytuniad y CU

Confensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD)

Mae CRPD yn gytuniad hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 2006. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig CRPD...

Cytuniad y CU

Confensiwn ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW)

Mae CEDAW yn gyfamod hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 1979. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig CEDAW...

Cytuniad y CU

Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol (ICCPR)

Mae’r ICCPR yn gyfamod hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 1966. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig yr...

Cytuniad y CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 60

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod y gyfraith yn darparu ar gyfer ysgariad ‘heb fai’ ac yn cyflwyno gofyniad bod pob...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 69

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i'r ICESCR i ganiatáu i bobl sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu hawliau i gwyno...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 70

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cadarnhau cyfamodau hawliau dynol heb eu penderfynu yn cynnwys y Confensiwn ar Ddiogelu Hawliau Holl Weithwyr Mudol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 71

Dylai'r Llywodraeth: Datblygu a gweithredu dangosyddion a meincnodau i fonitro cynnydd ar hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. Ystyried fframwaith y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 72

Dylai'r Llywodraeth: Rhannu'r argymhellion hyn yn eang. Ymgynghori gyda sefydliadau cymdeithas sifil yn y cyfnod dilynol a chyn cyflwyno adroddiad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 36

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau y gall menywod bregus gael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth, tai a nawdd cymdeithasol fel nad oes...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 54

Dylai'r llywodraeth: yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar hawliau menywod gwledig: (a) Weithredu i wella mynediad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.93

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun gweithredu i roi gwaith y Ddegawd Pobl o Dras Affricanaidd ar waith, yn cynnwys taclo proffilio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 32

Dylai'r llywodraeth: weithredu i gyfreithiau ar anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) yn llawn a chymryd camau pellach i erlyn pobl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.91

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaeth ledled y Deyrnas Unedig i wella integreiddiad Sipsiwn, teithwyr a Roma i gymdeithas. That the State...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.92

Dylai'r llywodraeth: Gorfodi a chryfhau cyfreithiau i derfynu hiliaeth a gwahaniaethu yn erbyn Sipsiwn, crwydriaid a Roma. Strengthen and activate...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 64

Dylai'r llywodraeth: Lleihau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg, yn arbennig ymysg plant o deuluoedd incwm isel. Gweithredu ymhellach i osgoi gwahanu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.94

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaeth i daclo anghydraddoldeb a wynebir gan leiafrifoedd ethnig. Develop a comprehensive strategy to address inequalities experienced...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.95

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo anghydraddoldeb a wynebir gan leiafrifoedd ethnig a threchu gwahaniaethu. ake effective measures to address...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.96

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu, a hyrwyddo hawliau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd cyfartal menywod o leiafrifoedd ethnig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 54

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaeth genedlaethol ar yr hawl i fwyd digonol. Hyrwyddo diet iachus, gan gynnwys cefnogi bwydo ar y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 13

Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau busnes ac economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. The Committee draws the attention of the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 50

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod yna gartrefi digonol (yn enwedig cartrefi cymdeithasol), yn arbennig ar gyfer y grwpiau mwyaf difreintiedig,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau yr ymchwilir yn brydlon ac annibynnol i bob achos o drais, yn cynnwys ymosodiad rhywiol, yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 59

Dylai'r llywodraeth: (a) Wella ymdrechion i ymchwilio i honiadau o fasnachu mewn pobl, erlyn cyflawnwyr a sicrhau bod dioddefwyr yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 57

Dylai'r llywodraeth: (a) Gymryd camau i ddelio gyda’r cyfraddau erlyn a chollfarnu isel ar gyfer cam-drin domestig a thrais rhywiol....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: Adolygu’r ‘Canllaw Cyfunol i Swyddogion Cudd-wybodaeth a Phersonél Gwasanaeth ar Gadw a Chyfweld Carcharorion Dramor ac ar Basio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 35

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu ymchwiliad ar unwaith i weithredoedd honedig o artaith a chamdriniaeth o garcharorion a gedwir dramor a gyflawnwyd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 33

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i ymchwilio i honiadau o artaith a cham-drin gan staff y Deyrnas Unedig yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 31

Dylai'r llywodraeth: Gymryd camau i atal artaith mewn unrhyw diriogaeth dan reolaeth effeithiol y Wladwriaeth, nid yn unig yn ei...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 14

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod llywodraethau ar draws y Deyrnas Unedig a’r holl diriogaethau tramor yn casglu a chyhoeddi data rheolaidd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 42

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar yr hawl i nawdd cymdeithasol. The Committee draws the attention of the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau i sicrhau bod mesurau diogelwch digonol yn ei lle parthed cyfyngiadau ar ail fynediad a gwrthod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 20

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu i derfynu cosbau corfforol ym mhob lleoliad, yn cynnwys yn y cartref, ar draws y Deyrnas Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 24

Dylai'r llywodraeth: (a) Adolygu cyfreithiau ar gipio a storio cyfathrebu personol yn unol â’r ICCPR, yn cynnwys erthygl 17. Rhaid...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 12

Dylai'r llywodraeth: (a) Sefydlu rheoliadau clir i sicrhau nad yw cwmnïau yn gweithredu yn y Deyrnas Unedig yn amharu ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.98

Dylai'r llywodraeth: Codi ymwybyddiaeth i derfynu trais a gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig a thramorwyr. Take the necessary measures to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 41

Dylai'r llywodraeth: (a) Adolygu amodau a atodir i fudd-daliadau nawdd cymdeithasol. Gwyrdroi'r toriadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Diwygio Lles 2012...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.97

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i atal anoddefgarwch yn seiliedig ar genedligrwydd a hil. Take effective measures to prevent manifestations...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.102

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu casineb hiliol, sy'n arwain at droseddau casineb. Take additional serious measures to eliminate race...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.99

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu iaith casineb, ac i helpu ymfudwyr i integreiddio i gymunedau. Adopt measures to condemn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.166

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy er mwyn i bobl ddifreintiedig allu cael mynediad at wasanaethau cyhoeddus cymdeithasol ac iechyd. Strengthen measures...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.163

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau lles holl aelodau cymdeithas, yn cynnwys ymfudwyr. Ensure the welfare of all segments of society in an...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.119

Dylai'r llywodraeth: Adolygu effaith y ‘Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb’ 2016. Adolygu dulliau asiantaethau cyfiawnder troseddol i daclo troseddau casineb. Conduct...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.164

Dylai'r llywodraeth: Dyfeisio polisïau i helpu teuluoedd difreintiedig, yn arbennig plant, i hybu mudoledd cymdeithasol. Provide more targeted social policies...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.120

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu rhagfarnau a chosbi troseddau wedi eu hysgogi gan senoffobia. Continue strengthening measures to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.165

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod cyfreithiau cydraddoldeb yn fanteisiol i'r mwyaf difreintiedig mewn cymdeithas. Simplify, harmonize and reinforce the current legal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.121

Dylai'r llywodraeth: Gwarantu hawliau ffoaduriaid ac ymfudwyr. Cymryd camau pellach i drechu troseddau casineb. Effectively guarantee the rights of refugees...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.122

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau i drechu hiliaeth a throseddau casineb. Sicrhau y gall dioddefwyr gael mynediad at unioniad ac iawndal....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.117

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i gefnogi dioddefwyr gwahaniaethu a chasineb, yn arbennig casineb crefyddol, ac i godi ymwybyddiaeth o'r trosedd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.123

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i drechu iaith casineb cynyddol, islamoffobia a throseddau casineb ar sail hil. Delio gyda’r goblygiadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.167

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori ar y posibiliad o incwm sylfaenol cyffredin, i gymryd lle’r system amddiffyn cymdeithasol presennol. As a follow-up...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.168

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaethau i drechu tlodi oddeutu pedwar miliwn o blant, fel yr amlygwyd mewn adroddiadau cysgodol i'r UPR....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.125

Dylai'r llywodraeth: Adolygu'r Ddeddf Cydraddoldeb parthed hunaniaeth o ran rhyw, a sicrhau y gall pobl rhyngrywiol gael mynediad at wasanaethau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.126

Dylai'r llywodraeth: Gwneud hawliau dynol yn ffocws y Cynllun Lleihau Allyriadau sydd ar ddod. Adopt a rights-based approach to its...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.171

Dylai'r llywodraeth: Darparu gofal iechyd atgynhyrchiol ar gyfer pob menyw a merch, yn unol â CEDAW. Government should: Provide reproductive...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.118

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau cyfreithiau i daclo gwahaniaethu hiliol, senoffobia a throseddau casineb. Address racial discrimination, xenophobia and hate crimes by...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.116

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu troseddau casineb a senoffobia. Redoubling efforts and measures to combat hate crimes and xenophobia...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.100

Dylai'r llywodraeth: Rhoi'r 'Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb' ar waith i leihau troseddau wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Ensure...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.106

Dylai'r llywodraeth: Casglu data er mwyn deall maint a difrifoldeb troseddau casineb yn well, ac i asesu effaith y Cynllun...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.101

Dylai'r llywodraeth: Parhau i hyrwyddo dealltwriaeth ddiwylliannol i derfynu troseddau casineb yn erbyn lleiafrifoedd cymdeithasol. Continue to implement measures such...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 23

Dylai'r Llywodraeth: Mynd i’r afael ar frys ag ‘anoddefgarwch plentyndod’ ac agweddau negyddol y cyhoedd tuag at blant, yn enwedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.103

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo’r cynnydd llym mewn troseddau yn ymwneud â chasineb, yn arbennig rhai'n ymwneud â phobl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.104

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb. Gwella dulliau i nodi targedau posibl a chymunedau bregus, gwella gwyliadwriaeth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.109

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu ysgogiad i gasineb o fewn cyfryngau torfol Prydain, yn unol â safonau rhyngwladol. Take...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.105

Dylai'r llywodraeth: Casglu data er mwyn deall maint a difrifoldeb troseddau casineb yn well, ac i asesu effaith y Cynllun...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.107

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu ysgogiad i gasineb gan rai papurau newydd Prydeinig, yn unol â rhwymedigaethau awdurdodau dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.115

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb crefyddol. Sicrhau bod grwpiau lleiafrifol yn gallu cael mynediad at gyfiawnder....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.108

Dylai'r llywodraeth: Monitro troseddau casineb ac achosion gwahaniaethu, yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb (2016). Continue to closely monitor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.110

Dylai'r llywodraeth: Gwella polisïau i daclo troseddau casineb, yn arbennig troseddau casineb wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Rhannu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.111

Dylai'r llywodraeth: Gweithio gyda seneddwyr, sefydliadau hawliau dynol a sefydliadau cymdeithas sifil i wella amddiffyniad ar gyfer lleiafrifoedd ethnig a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.112

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth ac iaith casineb trwy annog dialog a chydweithrediad rhwng gwahanol grefyddau a chenedligrwydd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.113

Dylai'r llywodraeth: Asesu effaith y ‘Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb'. Prepare a report on the impact of the “Hate Crime Action...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.114

Dylai'r llywodraeth: Taclo’r cynnydd mewn troseddau casineb treisgar. Take further steps to halt and reverse the increase in the number...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 66

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno diweddariad i'r CU, erbyn 17 Mai 2020, ar y cynnydd a wnaeth o ran gweithredu argymhellion y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 46

Dylai'r llywodraeth: Darparu gwybodaeth ar effaith y strategaeth genedlaethol ar drais seiliedig ar ryw (yn benodol parthed trais yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 25

Dylai'r Llywodraeth: Rhowch ddiwedd ar ddeddfau gwahaniaethol mewn tiriogaethau tramor yn erbyn plant nad ydynt yn 'perthynol', gan gynnwys plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 29

Dylai'r llywodraeth: Ymchwilio i'r nifer anghymesur o bobl dduon a phobl o leiafrifoedd ethnig o fewn y system cyfiawnder trosedd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 16

Dylai'r llywodraeth: (a) Ymchwilio i'r holl droseddau casineb hiliol a adroddir, erlyn y cyflawnwyr a darparu unioniad ar gyfer dioddefwyr....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 17

Dylai'r llywodraeth: Dileu ei ddatganiad deongliadol ar erthygl 4 CERD. The Committee also reiterates its recommendation that the State party...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Adolygu defnydd o fesurau gwrthderfysgaeth presennol (yn arbennig y ‘dyletswydd atal’ dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015) i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 21

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau y gall aelodau lleiafrifoedd ethnig gael mynediad at gymorth cyfreithiol teg ac effeithiol ar draws y Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu cynllun gweithredu cenedlaethol i drechu gwahaniaethu yn erbyn pobl o darddiad Affricanaidd, mewn partneriaeth gyda’r cymunedau dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod llywodraethau Gogledd Iwerddon a Chymru yn adolygu effaith pwerau stopio a chwilio yn rheolaidd ar bobl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 31

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau i sicrhau bod gan bobl sy'n perthyn i leiafrifoedd ethnig fynediad llawn at ofal iechyd o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 8

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig: (a) Sicrhau bod gwahaniaethu ar sail cast yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 33

Dylai'r llywodraeth: Casglu data cyflogaeth a gweithgaredd dadelfenedig ar bobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Cymryd camau pellach i daclo diweithdra,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 35

Dylai'r Llywodraeth: (a) Cymryd camau pellach i derfynu bwlio ac aflonyddu hiliol mewn ysgolion. Gwneud i ysgolion gasglu data ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 39

Dylai'r llywodraeth: Gosod terfyn amser cyfreithiol ar gadw mewnfudwyr yn y ddalfa. Sicrhau mai dim ond pan fetho popeth arall...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 43

Dylai'r llywodraeth: Yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig, darparu gwybodaeth wedi ei diweddaru a manwl ar y camau a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 41

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod CERD yn berthnasol ym mhob tiriogaeth, yn cynnwys Tiriogaeth Brydeinig Môr India. Ymgynghori'n llawn gyda’r Chagosiaid...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 67

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu data ar faeth plant (yn cynnwys ar fwydo ar y fron a phroblemau pwysau) i nodi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 12

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw doriadau cyllideb neu newidiadau cyfreithiol i fandadau sefydliadau hawliau dynol cenedlaethol y Deyrnas Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 10

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori â’r cyhoedd ar gynlluniau i ddiddymu'r Ddeddf Hawliau Dynol ac ar y cynnig am Fesur Hawliau newydd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.204

Dylai'r llywodraeth: Ystyried terfynu dedfrydau oed awtomatig ar gyfer troseddwyr dan 18 oed. " Consider abolishing the mandatory imposition of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 6

Dylai'r llywodraeth: Gwneud hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Sicrhau ble bydd hawliau wedi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 47

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig fesurau penodol a gymerwyd yn genedlaethol i weithredu Datganiad Durban...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn i fabwysiadu argymhellion presennol, darparu diweddariad i Bwyllog CERD ar gynnydd parthed iaith casineb hiliol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 49

Dylai'r llywodraeth: Yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig, darparu gwybodaeth fanwl ar y camau a gymerwyd i weithredu yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 50

Dylai'r llywodraeth: Dosbarthu'r Adroddiadau Gwladwriaeth yn eang a chyflwyno argymhellion. The Committee recommends that the State party’s reports be made...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 51

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 6 Ebrill 2020. The Committee recommends that the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: Cynyddu cefnogaeth ar gyfer ceiswyr lloches (yn cynnwys lwfansau dyddiol) i warantu eu hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 8

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn realiti ar gyfer pobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: (a) Cynyddu’r nifer o fenywod mewn rolau gwneud penderfyniadau, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. (b) Dod â’r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 10

Dylai'r llywodraeth: Cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau i ddiddymu'r Ddeddf Hawliau Dynol, ac ar y cynnig am Fesur Hawliau newydd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 15

Alinio ei gydweithrediad datblygiad rhyngwladol gyda hawliau dynol trwy: (a) asesu effeithiau hawliau dynol posibl prosiectau datblygiad rhyngwladol cyn rhoi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 17

Dylai'r llywodraeth: (a) Asesu sut mae newidiadau diweddar i bolisi treth wedi effeithio ar hawliau dynol, yn cynnwys hawliau grwpiau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Defnyddio'r holl adnoddau sydd ar gael i wneud hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn realiti i bawb. Yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 21

Dylai'r llywodraeth: Adolygu diwygiadau cymorth cyfreithiol i sicrhau bod gan bawb fynediad at gyfiawnder a, ble fo angen, gymorth cyfreithiol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: Dod â darpariaethau gweddilliol Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym i daclo anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol a gwahaniaethu croestoriadol. The Committee...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 69

Dylai'r Llywodraeth: (a) Creu deddfau a darparu cyllid digonol ar gyfer camau i gwtogi llygredd aer. (b) Gwneud hawliau plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.203

Dylai'r llywodraeth: Cael gwared ar ddedfrydau oed i blant, yn unol â’r CRC. Abolish the life sentence for minors, in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 41

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig, gwahardd cosb corfforol yn y teulu ar fyrder. (b) Sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 33

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar yr hawl i amodau gwaith teg a ffafriol. The Committee draws the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.226

Dylai'r llywodraeth: Parchu sofraniaeth Mauritius a chydnabod hawl i ailsefydlu y Chagosiaid yn unol â safonau hawliau dynol rhyngwladol. Urge...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.207

Dylai'r llywodraeth: Ystyried codi’r oedran cyfrifoldeb troseddol, yn unol â safonau rhyngwladol. In line with the recommendations of the Committee...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.56

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Guarantee the applicability of the principles and doctrines...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar dlodi a’r ICESCR, gwarantu cefnogaeth i’r rhai sy'n byw mewn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: Ymestyn y cyflog byw cenedlaethol i rai dan 25 oed. Ei osod ar lefel sy'n darparu safon byw...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 35

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod pob gweithiwr mudol yn mwynhau hawliau cyfartal ar gyfer cyflog, diogelwch rhag diswyddo’n annheg, gorffwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 32

Dylai'r llywodraeth: (a) Lleihau defnydd o gyflogaeth dros dro, hunangyflogaeth ansicr a chontractau ‘dim oriau’. Creu cyfleoedd yn cynnig diogelwch...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.205

Dylai'r llywodraeth: Codi’r isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol i fodloni safonau rhyngwladol. Terfynu dedfrydau oed awtomatig ar gyfer troseddwyr dan 18...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 30

Dylai'r llywodraeth: Adolygu ei bolisïau cyflogaeth i daclo achosion gwraidd diweithdra. Datblygu cynllun gweithredu yn ffocysu’n benodol ar bobl ifanc,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 75

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i orffwys, hamdden, chwarae a bywyd diwylliannol,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.225

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl heb ddinasyddiaeth gwlad arall a chyflymu’r broses o gynnig cenedligrwydd Prydeinig mewn modd fforddiadwy. Categorize statelessness...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.172

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y gyfraith erthylu yng Gogledd Iwerddon yn unol â hawliau dynol rhyngwladol. Dad-droseddoli erthylu a sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 30 Mehefin 2021. Diweddaru ei ddogfen craidd cyffredin....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 71

Dylai'r Llywodraeth: (a) Terfynu tlodi plant a sicrhau atebolrwydd (yn cynnwys trwy dargedau cadarn). Monitro ac adrodd ar ganlyniadau. (b)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.227

Dylai'r llywodraeth: Ymddiheuro i’r bobl a gwledydd a wladychwyd neu ymosodwyd arnynt, a chynnig iawndal ariannol. Apologize to the peoples...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.206

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid yr isafswm oed atebolrwydd troseddol. Consider revising the minimum age of criminal responsibility...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.202

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i leihau trais a chamfanteisio’n rhywiol yn erbyn plant. Take more measures to fight against sexual...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.217

Dylai'r llywodraeth: Diweddaru cyfreithiau mewnfudo i gyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Sicrhau nad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.224

Dylai'r llywodraeth: Rhoi argymhellion Gweithgor y Cenhedloedd Unedig ar Garchariad Mympwyol a’r Pwyllgor Hawliau Dynol ar waith parthed carcharu ceiswyr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.223

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu i sicrhau bod plant digwmni sy'n ffoaduriaid neu wedi eu hadsefydlu yn y Deyrnas Unedig yn gallu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.222

Dylai'r llywodraeth: Newid y gyfraith i helpu aduno ceiswyr lloches a ffoaduriaid sy'n blant yn y Deyrnas Unedig gyda’u teuluoedd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.220

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau a pholisïau i warchod hawliau dynol gweithwyr mudol domestig benywaidd, yn arbennig pan fydd eu teithebau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.219

Dylai'r llywodraeth: Fel gwledydd Ewropeaidd eraill, cyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Sicrhau nad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.218

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cadw ymfudwyr yn benagored a chanfod dewis amgen i garcharu. ncorporate a prohibition to indefinite detention of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.216

Dylai'r llywodraeth: Parhau i hyrwyddo hawliau ymfudwyr yn y Deyrnas Unedig. Continue and strengthen the promotion of the rights of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.209

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i gefnogi pobl anabl i ganfod gwaith. Implement measures in support of enhanced participation of people...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.215

Dylai'r llywodraeth: Diweddaru cyfreithiau mewnfudo i gyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Ystyried adolygu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.214

Dylai'r llywodraeth: Datblygu polisïau i gynorthwyo integreiddiad cymdeithasol, yn arbennig ar gyfer ymfudwyr a ffoaduriaid. Develop social integration policies, especially...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.213

Dylai'r llywodraeth: Adolygu’r Ddeddf Mewnfudo (2016) a’i gwneud yn unol â’r CRC. Review the 2016 Immigration Act in order to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.212

Dylai'r llywodraeth: Stopio troi pobl frodorol allan o’r tiriogaethau maent yn eu meddiannu. Stop the forced evictions of indigenous peoples...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.211

Dylai'r llywodraeth: Parchu egwyddorion Siarter y Cenhedloedd Unedig. Respect the principles and purposes of the Charter of the United Nations...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.210

Dylai'r llywodraeth: Diogelu hawl pobl frodorol i ddulliau hunanbenderfyniad yn eu tiriogaethau cartref, yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.208

Dylai'r llywodraeth: Codi’r isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol, yn unol â safonau rhyngwladol. Raise the minimum age of criminal responsibility in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.127

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno cyfreithiau i ddal cwmnïau'r Deyrnas Unedig yn atebol am dramgwyddau hawliau dynol a niwed amgylcheddol ledled y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.132

Dylai'r llywodraeth: I ddiogelu'r hawl i fywyd, asesu gwerthu arfau i wledydd ble maent yn debygol o gael eu defnyddio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.128

Dylai'r llywodraeth: Adolygu mesurau gwrthderfysgaeth sy’n targedu pobl neu grwpiau yn seiliedig ar hil, cefndir ethnig neu grefydd, yn cynnwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 41

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i sicrhau bod pob ffurf ar ofal iechyd ar gael i bob plentyn, a bod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 65

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno ei adroddiad nesaf i'r Pwyllgor ym Mawrth 2023, yn dilyn y canllawiau wedi harmoneiddio ar adrodd dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 38

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i leihau’r nifer o blant mewn gofal, yn cynnwys trwy gyllido gwasanaethau ymyrraeth ac atal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 52

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i adnabod plant sy’n ddioddefwyr masnachu ac er mwyn sicrhau bod plant sy’n ddioddefwyr yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 45

Dylai Llywodraeth: (a) Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol ag ymrwymiadau cenedlaethol a rhyngwladol; (b) Cyflwyno cyfreithiau ar ansawdd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 36

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i helpu rhieni a gofalwyr i gydbwyso’u cyfrifoldebau gwaith a theuluol, yn cynnwys trwy ddarparu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 35

Dylai Llywodraeth: (a) Cyflwyno strategaethau cenedlaethol er mwyn atal arferion niweidiol sy’n effeithio ar blant, megis priodasau plant, anffurfio organau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 16

Dylai Llywodraeth: (a) Dal busnesau’n gyfrifol am ddiwallu safonau cyfreithiol, yn cynnwys ar hawliau dynol rhyngwladol a chenedlaethol, llafur a’r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 9

Dylai'r Llywodraeth: Sicrhau cyllid priodol, amserlenni clir a monitro cynlluniau gweithredu a strategaethau 'Working Together, Achieving More', a 'Programme for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 25

Dylai Llywodraeth dnabod hawl i hunaniaeth plant lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol a rhyngryw. Gwneud mwy i sicrhau bod pob person...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 7

Dylai Tiriogaethau Tramor a Thiriogaethau Dibynnol ar y Goron ystyried cael gwared ar eu cymalau cadw i erthyglau 22, 32...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 46

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i ddod â thlodi plant i ben a rhoi safon byw digonol i bob plentyn,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 57

Cytuno i’r Protocol Opsiynol ar weithdrefn gyfathrebu. The Committee recommends that the State party, in order to further strengthen the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 10

Dylai Llywodraeth: Cyflwyno strwythurau newydd ar bob lefel, megis arweinyddion gweinidogol, â chyfrifoldeb ar gyfer rhoi’r hawliau yn y CRC...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 20

Dylai Llywodraeth: a) Cymryd mwy o gamau i fynd i’r afael â hiliaeth, senoffobia a gwahaniaethu yn erbyn plant difreintiedig,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 73

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn i fabwysiadu argymhellion presennol, darparu diweddariad i Bwyllog CRPD ar gynnydd parthed yr hawliau i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.80

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu ar fyrder i fonitro unrhyw effeithiau negyddol ar hawliau dynol o gwmnïau Prydeinig yn gweithredu dramor, yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 60

Dylai Llywodraeth: Cymryd camau er mwyn rhoi’r holl argymhellion ar waith yn llawn, a rhannu fersiwn plentyn-gyfeillgar ohonynt yn eang...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.82

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth, senoffobia ac islamoffobia. Terfynu gwahaniaethu yn erbyn ymfudwyr. Osgoi carcharu ceiswyr lloches a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.75

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod unrhyw gynnig am Fesur Hawliau Prydeinig newydd yn cynnal a gwella’r amddiffyniadau hawliau dynol presennol. Make...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.76

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori'n llawn gyda’r cyhoedd cyn amnewid y Ddeddf Hawliau Dynol (1998). Wrth adael yr Undeb Ewropeaidd, sicrhau bod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.77

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw newidiadau i gyfreithiau hawliau dynol yn gwanhau amddiffyniadau hawliau dynol. Ensure that changes in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.78

Dylai'r llywodraeth: Wrth adael yr Undeb Ewropeaidd, sicrhau y cynhelir safonau hawliau dynol yn y Deyrnas Unedig, gan ystyried tatws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.79

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu cynllun gweithredu cenedlaethol ar hawliau dynol. Adopt a national action plan on human rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.81

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu wahaniaethu ac anghydraddoldeb o bob math. Further reinforce measures to combat all forms of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.83

Dylai'r llywodraeth: Gorfodi cyfreithiau ar gydraddoldeb a pheidio gwahaniaethu a therfynu rhagfarn, senoffobia a thrais yn erbyn menywod a merched....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.90

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i atal gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd, yn benodol y gymuned Roma. Ensure that the Government of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.84

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i roi terfyn ar ystrydebau negyddol yn y wasg, yn arbennig yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.85

Dylai'r llywodraeth: Taclo casineb, gwahaniaethu, gelyniaeth a thrais crefyddol mewn mynegiant wleidyddol ac yn y wasg. Tackle advocacy of religious...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.86

Dylai'r llywodraeth: Stopio rhoi pwysau ar gyfryngau torfol, er enghraifft trwy gau eu cyfrifon banc. Stop the pressure on mass...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.87

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol. Review and strengthen current policies and...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.88

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu hiliaeth a senoffobia. Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.89

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori gyda chymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Roma a thaclo'r problemau maent yn wynebu, yn cynnwys gwahaniaethu a stigmateiddio....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 47

(a) Gwneud mwy i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn addysg a gwella deilliannau i blant difreintiedig, yn cynnwys trwy:...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 50

Dylai llywodraeth: (a) Newid ar frys y Bil Ymfudo Anghyfreithlon: tynnu allan unrhyw ddarpariaethau a fyddai’n arwain at dramgwyddo hawliau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.73

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw ddiwygiadau hawliau dynol yn lleihau'r amddiffyniadau hawliau dynol presennol, nac yn effeithio ar allu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 21

Dylai Llywodraeth: (a) Canolbwyntioch ar les pennaf y plant ym mhob polisi a gweithgaredd sy’n effeithio ar blant, yn cynnwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 31

Dylai Llywodraeth: (a) Gwahardd cosb gorfforol ym mhob lleoliad a disodli’r warchodaeth gyfreithiol o ‘gosb rhesymol’ yn Lloegr a Gogledd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 8

Dylai Llywodraeth: (a) Cymryd camau i ymgorffori’r CRC yn llawn i gyfreithiau cenedlaethol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Tiriogaethau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 26

Dylai Llywodraeth: (a) Rhoi’r gorau yn syth i dargedu grwpiau penodol pan yn defnyddio mesurau gwrthderfysgaeth, yn cynnwys trwy hyfforddi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 17

Sicrhau bod pob plentyn yn medru: (a) Gwneud cwynion yn ddiogel ynglŷn â thrais, camdriniaeth, gwahaniaethu ac unrhyw dramgwyddo arall...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 48

Government should: (a) Cyflwyno a chyllido strategaeth er mwyn sicrhau hawl plant i orffwys, difyrrwch a hamdden; (b) Gwneud hawl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 55

Dylai Llywodraeth: (a) Sicrhau bod pob plentyn o dan 18 oed sy’n ddioddefwyr troseddau o dan y Protocol Dewisol yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 43

Dylai Llywodraeth: (a) Diweddaru’r Ddeddf Iechyd Meddwl ar frys er mwyn: • gwahardd dargadw neu leoli plant â phroblemau iechyd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 58

Dylai Llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Ddiogelu Pob Person rhag Diflaniad Gorfodol a’r Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiogelu Hawliau Pob Gweithiwr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 33

Dylai Llywodraeth: (a) Canolbwyntio ar hawliau plant ym mhob system a gweithrediad a gymerir er mwyn atal camdriniaeth ac esgeulustod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 40

Dylai Llywodraeth: (a) Adolygu sut mae newidiadau lles yn effeithio ar blant anabl a’u teuluoedd; cynyddu taliadau fel nad yw’r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 54

Government should: (a) Codi’r isafswm oed ar gyfer cyfrifoldeb troseddol i o leiaf 14; (b) Gweithredu, yn cynnwys trwy newid...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 12

Cymryd camau i sicrhau bod hawliau plant yn cael eu hystyried ym mhob penderfyniad cyllido, a: (a) Sefydlu system dracio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 15

Ailgyflwyno’r targed o roi 0.7 y cant o incwm gwladol gros i ddatblygiad tramor a sicrhau bod hawliau plant yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 6

Sicrhau bod yr hawliau plant a amlinellir yn y CRC a’i brotocolau yn dod yn realiti pan weithredir Agenda Datblygu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 28

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i atal gwiriadau stopio a chwilio rhag cael eu defnyddio yn erbyn plant; gwahardd eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 56

Dylai Llywodraeth: (a) Ystyried cael gwared ar y datganiad dehongli ar erthygl 1; (b) Ystyried codi isafswm oed recriwtio gwirfoddol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 51

Dylai Llywodraeth: (a) Cael gwared ar y polisi ‘Amgylchedd Gelyniaethus’ a sicrhau bod modd i blant sydd heb statws preswylio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 61

Dylai Llywodraeth: Cyflwyno wythfed adroddiad cyfnodol erbyn y dyddiad sydd i’w bennu gan y Pwyllgor; ni ddylai’r adroddiad fod yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 23

Dylai Llywodraeth: (a) Sicrhau bod gan pob plentyn, yn cynnwys plant iau, plant anabl a phlant mewn gofal, lais ym...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 9

Dylai Llywodraeth: (a) Cymryd camau i ymgorffori’r CRC yn llawn i gyfreithiau cenedlaethol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Tiriogaethau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 11

Cymryd camau i sicrhau bod hawliau plant yn cael eu hystyried ym mhob penderfyniad cyllido, a: (a) Sefydlu system dracio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 29

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i sicrhau bod plant difreintiedig a phlant yn y Tiriogaethau Tramor yn medru fforddio mynd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 30

Dylai Llywodraeth: (a) Cyflwyno cyfreithiau i wahardd unrhyw ddefnydd o ddyfeisiau niweidiol yn erbyn plant (cyflau poeri, taser, bwledi plastig,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 22

Dylai Llywodraeth: (a) lleihau’r nifer o farwolaethau babanod a phlant, yn cynnwys ymysg bechgyn yn y Tiriogaethau Tramor; mynd i’r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 27

Dylai Llywodraeth: (a) Gwneud mwy i ddiogelu hawl plant i ryddid i ymgysylltu ac ymgynnull yn heddychlon, yn cynnwys trwy...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 13

Dylai Llywodraeth: (a) Rhoi’r pwerau a’r adnoddau sydd eu hangen ar sefydliadau hawliau dynol cenedlaethol a Chomisiynwyr Plant i fonitro...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 34

Dylai Llywodraeth: (a) Diogelu plant rhag trais yn gysylltiedig â gangiau a throseddau â chyllyll ac ymdrin â’r broblem trwy:...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 6

Dylai Llywodraeth: (a) Cael gwared ar rwystrau, gwella llwybrau cyfreithiol a’i gwneud yn symlach i blant ennyn statws preswylio a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 18

Dydy plant 16 ac 17 oed ddim bob amser yn cael eu diogelu fel plant, ac mae priodi o dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 39

Dylai Llywodraeth: (a) Sicrhau mai lles pennaf y plentyn yw’r flaenoriaeth mewn unrhyw benderfyniadau yn ymwneud â gofal, yn cynnwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 44

Dylai Llywodraeth: (a) Sicrhau bod pob merch ifanc yn medru cael mynediad i wasanaethau cynllunio teulu, dulliau atal cenhedlu fforddiadwy,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 14

Dylai Llywodraeth: (a) Cyflwyno strategaeth i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o hawliau plant, gan sicrhau bod plant yn cael eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2023, paragraff 59

Gweithio gyda Chyngor Ewrop er mwyn rhoi’r CRC a hawliau dynol eraill ar waith. The Committee recommends that the State...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.74

Dylai'r llywodraeth: Parhau gyda’i ymroddiad i gyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau yr ymgynghorir yn llawn gyda phobl ar unrhyw Fesur...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.72

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw Mesur Hawliau Prydeinig yn lleihau’r amddiffyniadau hawliau dynol presennol. Take all necessary steps to prevent...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.129

Dylai'r llywodraeth: Gwerthuso ei strategaeth gwrthderfysgaeth, gan ystyried rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol, ac asesu ei effeithiau ar hawliau dynol. Establish...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.149

Dylai'r llywodraeth: Alinio'r holl gyfreithiau gwyliadwriaeth gyda safonau hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod gwyliadwriaeth cyfathrebiadau yn angenrheidiol a chymesur. Bring...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.179

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu yn erbyn menywod yn y farchnad lafur. Take necessary measures to eliminate...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.144

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau mesurau i drechu masnachu mewn pobl (yn arbennig menywod a merched), ac i gefnogi ac adsefydlu dioddefwyr....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.145

Dylai'r llywodraeth: Monitro gweithrediad Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, yn cynnwys ei effaith ar drechu masnachu mewn menywod a merched. Monitor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.181

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu cyfreithiau, yn arbennig yng Gogledd Iwerddon, i daclo trais domestig. Sicrhau yr ymchwilir i bob achos o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.147

Dylai'r llywodraeth: Parhau i frwydro masnachu mewn pobl a phob math o gaethwasiaeth. Continue efforts to fight human trafficking and...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.148

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau amddiffyniad dinasyddion, a’u hawl i breifatrwydd, yn y Mesur Pwerau Ymchwilio (2016). Strengthen the protection of citizens...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.150

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw cyfreithiau gwyliadwriaeth yn tramgwyddo ar yr hawl i breifatrwydd, agosatrwydd a rhyddid mynegiant. Ensure that...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.178

Dylai'r llywodraeth: Delio ar fyrder gyda gwahaniaethu ar sail rhyw, hil ac ethnigrwydd. Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.151

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid y Ddeddf Grymoedd Ymchwilio 2016 i amddiffyn yr hawl i breifatrwydd. Gwahardd gwyliadwriaeth torfol a chasglu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.154

Dylai'r llywodraeth: I warantu cyfiawnder i bawb, sicrhau bod cymorth cyfreithiol priodol ar gael, yn arbennig ar gyfer y grwpiau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.182

Dylai'r llywodraeth: Dilyn ymagwedd gyfunol i atal trais yn erbyn menywod a merched, yn cynnwys arferion niweidiol. Ensure a holistic...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.183

Dylai'r llywodraeth: Trechu trais yn erbyn menywod a merched, yn arbennig trais domestig. Combat violence against women and girls, in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.153

Dylai'r llywodraeth: Ystyried alinio ei gyfraith atebolrwydd troseddol corfforaethol gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod cwmnïau yn y Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.155

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i ddychwelyd cyllid anghyfreithiol ac elw o lygredd i’w gwledydd tarddiad. Cydweithredu gyda gwladwriaethau eraill...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.143

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau mesurau i drechu masnachu mewn pobl a sicrhau diogelwch a chefnogaeth ar gyfer dioddefwyr. Strengthen the national...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.142

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu strategaeth cynhwysfawr i drechu masnachu mewn menywod a merched. Reinforce the National Referral Mechanism to identify and...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.156

Dylai'r llywodraeth: Darparu’r holl adnoddau gofynnol i grwneriaid gyflawni ymchwiliadau prydlon a diduedd i farwolaethau yn gysylltiedig i wrthdaro Gogledd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.173

Dylai'r llywodraeth: Annog Gogledd Iwerddon i alinio ei gyfraith ar wasanaethau a hawliau iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol gyda gweddill y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.130

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau pan ddefnyddir grym yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth ei fod yn parchu Siarter y Cenhedloedd Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.131

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y mesur gwrth eithafiaeth arfaethedig yn alinio gyda chyfraith rhyngwladol ac nad yw'n dethol sefydliadau penodol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 45

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori’n llawn gyda sefydliadau cymdeithas sifil wrth baratoi Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig, ac yn y dilyniant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.133

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cynnwys yn Adrodd Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig pa gamau a gymerwyd i nodi risgiau o hil-laddiad,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.134

Dylai'r llywodraeth: Hyfforddi swyddogion cyhoeddus (yn arbennig yr heddlu a'r fyddin) ar hawliau dynol, yn cynnwys defnyddio grym gormodol. Train...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.135

Dylai'r llywodraeth: Cyflymu'r ymchwiliad i gyhuddiadau o ymwneud personél milwrol Prydeinig mewn camdriniaeth o sifiliaid a charcharorion dramor, a chymryd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.136

Dylai'r llywodraeth: Diweddaru Deddf Cyfiawnder Troseddol 1998 a gwahardd pob ffurf o artaith, yn cynnwys dileu’r hyn a elwir yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.180

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo trais yn erbyn menywod a merched. Exert more efforts to combat or to counter...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.137

Dylai'r llywodraeth: Cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol parthed hawliau carcharorion ac amodau cadw. Cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol parthed hawliau carcharorion ac...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.175

Dylai'r llywodraeth: Gwaith dilynol gyda chyflogwyr ar eu hadroddiadau ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau. With regard to the reporting...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.138

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno polisïau i atal masnachu mewn menywod a merched. Gwarantu treial teg i ddioddefwyr masnachu. Adopt a comprehensive...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.139

Dylai'r llywodraeth: Rhoi dioddefwyr yn ganolog i’w strategaeth i drechu masnachu mewn pobl (yn arbennig menywod a merched). dopt a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.140

Dylai'r llywodraeth: Ymchwilio’n llawn i achosion o fasnachu mewn pobl a chosbi'r cyflawnwyr. Investigate thoroughly incidents of trafficking in human...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.141

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau'r Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol i nodi a chefnogi dioddefwyr masnachu mewn pobl. Reinforce the National Referral Mechanism to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.185

Dylai'r llywodraeth: Parhau gydag ymdrechion i daclo trais domestig ar draws y Deyrnas Unedig. Continue its positive efforts to reduce...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.157

Dylai'r llywodraeth: Parhau i drafod materion cyfiawnder trosiannol yng Gogledd Iwerddon, ac i roi elfennau trosiannol Cytundeb Tŷ Stormont ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.71

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw Fesur Hawliau yn diddymu neu'n gwanhau’r amddiffyniadau hawliau dynol presennol. Ensure that the proposed...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.63

Dylai'r llywodraeth: Cymryd rhan mewn trafodaethau cyhoeddus ar sut mae safonau hawliau dynol rhyngwladol yn cael eu rhoi ar waith...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.57

Dylai'r llywodraeth: Alinio'r holl gyfreithiau gyda safonau hawliau dynol rhyngwladol. Align its norms to the human rights based approach in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.58

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Further incorporate the International Convention on the Elimination...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.59

Dylai'r llywodraeth: Cydlynu a monitro sut mae'r CRC yn cael ei roi ar waith ar lefel leol a chenedlaethol. Establish...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.60

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CRC yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Integrate fully the principles and provisions of the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.61

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Incorporate the International Convention on the Elimination of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.62

Dylai'r llywodraeth: Alinio cyfreithiau a pholisïau gyda chyfraith a safonau hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys yn y frwydr yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.64

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Ensure that the principles and provisions of the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.201

Dylai'r llywodraeth: Ymchwilio’n llawn i bob achos i drais rhywiol yn erbyn plant gan swyddogion lefel uchel, ac erlyn y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.65

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CRC yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig a datganoledig ar fyrder. Speed up the adjustment...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.66

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys pob rhanddeiliad mewn drafftio a mabwysiadu Mesur Hawliau Prydeinig, yn arbennig aelodau grwpiau tlawd, lleiafrif a difreintiedig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.67

Dylai'r llywodraeth: Gwarantu y byddai unrhyw Fesur Hawliau Prydeinig yn atodol i’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yng Ngogledd Iwerddon,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.68

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw newidiadau yn lleihau’r amddiffyniadau hawliau dynol a ddarperir gan y Ddeddf Hawliau Dynol. Ensure...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.69

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod gan unrhyw gyfreithiau hawliau dynol newydd yr un effeithiau a chwmpas cyfreithiol â’r Ddeddf Hawliau Dynol....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.70

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod unrhyw newidiadau cyfreithiol, fel y Mesur Hawliau newydd, yn cynnal yr un lefel o amddiffyniadau â’r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.221

Dylai'r llywodraeth: Alinio Deddf Mewnfudo'r Deyrnas Unedig 2016 gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys y CRC. Improve on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.200

Dylai'r llywodraeth: Datblygu a rhoi ar waith strategaethau cydgysylltiedig i drechu camfanteisio ar a cham-drin plant. Develop and implement comprehensive...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.159

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun i wella amodau dirywiol mewn carchardai yn y Deyrnas Unedig. Taclo ymosodiadau a llofruddiaeth cynyddol ymysg...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.190

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau mewnfudo Prydeinig a sicrhau eu bod yn unol â’r CRC. Reviewing the laws on immigration in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.160

Dylai'r llywodraeth: Adolygu amodau carchardai a’u gwneud yn llefydd mwy diogel. Ystyried datblygu cynllun gweithredu i daclo cynnydd mewn hunan-niweidio,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.187

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i daclo trais domestig. Cymryd camau pellach i amddiffyn plant rhag effeithiau negyddol trais domestig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.161

Dylai'r llywodraeth: Diddymu'r gwaharddiad ar bleidleisio gan garcharorion, yn unol â dyfarniad llysoedd rhyngwladol. Revoke the blanket ban on prisoners’...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.188

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau cyfreithiau parthed priodas dan orfod ac anffurfio organau cenhedlu menywod. Strengthen its legislative framework by including penal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.162

Dylai'r llywodraeth: Parhau i wella triniaeth carcharorion. Continue its efforts to improve treatment of inmates...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.189

Dylai'r llywodraeth: Gwneud hawliau plant yn ffocws strategaethau newid hinsawdd ac amlygu'r risgiau a wynebant yn y Rhaglen Addasu Genedlaethol....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.191

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i drechu tlodi plant, ac alinio cyfreithiau gyda’r CRC. Increase efforts to eliminate child poverty...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.199

Paragraff 134.199 Gwahardd unrhyw gosbau corfforol ar gyfer plant, yn unol â’r CRC. Take further actions in protecting the rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.192

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu tlodi plant. Asesu effeithiau diwygio lles ar blant o deuluoedd difreintiedig. Increase government...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.193

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cosbau corfforol yn y teulu ym mhob gweinyddiaeth datganoledig a thiriogaethau tramor. Dileu pob amddiffyniad cyfreithiol fel...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.194

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod cosb corfforol yn cael ei wahardd ym mhob sefydliad addysgol ac arall, ac yn y system...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.195

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cosbau corfforol ym mhob lleoliad, yn cynnwys y teulu. Prohibit corporal punishment in all settings, including the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.196

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid cyfreithiau ar gosbi plant yn gorfforol. Reconsider its position on the legality of corporal punishment of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.197

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cosbi plant yn gorfforol i’w diogelu rhag trais. Ban corporal punishment of children to ensure the full...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.198

Dylai'r llywodraeth: Ystyried gwahardd cosbi plant yn gorfforol. Sicrhau ei fod yn cael ei wahardd ym mhob sefydliad addysgol ac...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 46

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r cyfamodau hawliau dynol sy'n weddill: y Cyfamod Rhyngwladol ar Amddiffyn Hawliau Gweithwyr Mudol ac Aelodau eu...

Argymhelliad CU

Mynediad i gyfiawnder, yn cynnwys prawf teg – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yn Awst 2021, ymatebodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ymgynghoriad ar gynyddu ffioedd llys dethol....

Camau llywodraeth

Preifatrwydd – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, lansiodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ymgynghoriad ar ddiwygiadau i gyfundrefn diogelu data’r...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 61

Dylai'r Llywodraeth: Cymryd camau pellach, mewn ymgynghoriad gyda sefydliadau pobl anabl, i warantu hygyrchedd beth bynnag yw’r nam, diddymu cyfyngiadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 29

Dylai'r llywodraeth: (a) Cynhyrchu cynllun trylwyr i leihau’r risg o drychinebau. Datblygu strategaethau i sicrhau y gall pobl anabl gael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 31

Dylai'r llywodraeth: Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar gydraddoldeb gerbron y gyfraith, rhoi terfyn ar bob math o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 47

Gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) codi safonau cyfreithiol ar gyfer gwneud gwasanaethau gwybodaeth digidol yn hygyrch i bawb....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 51

Dylai'r llywodraeth: Tynnu ei neilltuad ar gyfer erthygl 24 (2) (a) a (b) y CRPD ar yr hawl i addysg...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 55

Gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) Datblygu cynllun gweithredu wedi ei ariannu'n llawn i wella mynediad pobl anabl at...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 57

Mewn cydweithrediad â sefydliadau pobl anabl, ac yn unol ag argymhellion y Pwyllgor CRPD yn dilyn ei ymchwiliad i'r Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 63

Dylai'r llywodraeth: (a) Cadarnhau a gweithredu Cyfamod Marrakesh i Hwyluso Mynediad i Waith Cyhoeddedig i Bersonau sy'n Ddall, gyda Nam...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 21

Ymgynghori gyda sefydliadau plant anabl i ddatblygu a gweithredu polisïau ar gyfer: (a) taclo lefelau tlodi uchel mewn teuluoedd gyda...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 65

Dylai'r llywodraeth: Cynyddu argaeledd data o safon wedi ei ddadelfennu yn ôl: incwm, rhyw, oed, rhywedd, hil, tarddiad ethnig, statws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 67

Mewn cydweithrediad gyda sefydliadau pobl anabl: (a) Diweddaru Fframwaith Anabledd yr Adran Datblygiad Rhyngwladol yn brydlon a mabwysiadu targedau mesuradwy...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 69

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu ac ariannu pwyntiau ffocws i gydlynu gweithrediad CRPD ar draws y Deyrnas Unedig. The Committee recommends that...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 71

Dylai'r llywodraeth: Cefnogi monitro annibynnol ar gyfer gweithrediad y CRPD ar draws y Deyrnas Unedig, yn cynnwys gan sefydliadau pobl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 78

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 8 Gorffennaf 2023. The Committee requests the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 59

Mewn cydweithrediad â sefydliadau pobl anabl, ac yn unol ag argymhellion y Pwyllgor CRPD yn dilyn ei ymchwiliad i'r Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 7

Dylai'r llywodraeth: (a) Rhoi hawliau pobl anabl ar waith ar draws y Deyrnas Unedig a gwneud CRPD yn rhan o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 11

Dylai'r llywodraeth: (a) Ariannu sefydliadau pobl anabl a’u cynnwys yn y gwaith o gynllunio a gweithredu pob cyfraith yn effeithio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 45

Dylai'r llywodraeth: (a) Cydnabod hawl pobl anabl i fyw'n annibynnol a chael eu cynnwys yn y gymuned yng nghyfreithiau'r Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i godi ymwybyddiaeth i daclo ystrydebau a rhagfarnau negyddol yn erbyn pobl anabl (yn arbennig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.177

Dylai'r llywodraeth: Taclo gwahaniaethu hir sefydledig yn erbyn menywod mewn lleoliadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol, yn arbennig parthed y bwlch...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.184

Dylai'r llywodraeth: Parhau i daclo gwahaniaethu a thrais yn erbyn menywod a merched. Continue efforts to combat discrimination on any...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.186

Dylai'r llywodraeth: Taclo trais yn erbyn menywod. Cymryd camau pellach i drechu camfanteisio’n rhywiol a throseddau rhywiol yn erbyn plant."...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: (a) Terfynu defnydd o ataliad am resymau yn ymwneud ag anabledd. Atal defnydd o arfau Taser yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 9

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun gweithredu mesuradwy i wella bywydau pobl anabl ar draws y Deyrnas Unedig. The Committee recommends that...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 35

Dylai'r llywodraeth: (a) Diddymu cyfreithiau sy'n caniatáu i bobl gael eu cadw a thrin heb eu cydsyniad ar sail eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 39

Dylai Llywodraeth: gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) Sicrhau bod pobl anabl (yn enwedig menywod, plant, pobl rhyngrywiol a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 43

Dylai'r llywodraeth: Tynnu ei neilltuad i erthygl 18 CRPD (rhyddid symudiad a chenedligrwydd) yn ôl. The Committee recommends that the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 13

Dylai'r llywodraeth: Diwygio ei gyfraith erthylu. Gwarantu hawl menywod i ymreolaeth atgynhyrchiol a rhywiol heb gyfreithloni erthylu detholus oherwydd diffyg...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl yn gyfreithiol rhag gwahaniaethu lluosog a chroestoriadol, yn cynnwys ar sail statws ymfudo, ffoadur neu arall....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 33

Gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) datblygu rhaglenni i wneud barnwyr, erlynyddion, swyddogion yr heddlu a staff carchardai yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 41

Dylai'r llywodraeth: Gwyrdroi pob cyfraith ac arfer sy'n caniatáu unrhyw fath o ofal meddygol neu lawdriniaeth dan orfod. Sicrhau bod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 17

Dylai'r llywodraeth: (a) Gwneud deddfau gwrthwahaniaethu yn unol â’r CRPD. Gweithredu unrhyw ddarpariaethau sy'n weddill o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys hawliau menywod a merched anabl mewn polisïau cydraddoldeb anabledd a rhyw. Ymgynghori’n llawn ar hyn gyda sefydliadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 25

Gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) wella a gorfodi safonau hygyrchedd ar draws pob agwedd o fywyd, yn cynnwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno cynllun gweithredu i herio dehongliadau o bobl anabl fel rhai sydd ‘heb fywyd da a digonol’ ac...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 49

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau bod rhieni anabl yn cael y gefnogaeth maent angen i ofalu am eu plant, ac na...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.169

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau'r Ddeddf Cydraddoldeb ymhellach, yn arbennig i ddarparu gwell gwasanaethau iechyd i grwpiau difreintiedig fel ymfudwyr. Further strengthen...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 43

Dylai'r Llywodraeth: (a) Adolygu'r Ddeddf Plant a Phobl Ifanc (1933) i amddiffyn rhai dan 18 rhag cam-drin ac esgeuluso yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 33

Dylai'r Llywodraeth: Ymgynghori â phlant ar yr oed pleidleisio. Os yw’n cael ei ostwng, cryfhau addysg hawliau dynol ac ymwybyddiaeth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 34

Dylai'r Llywodraeth: Adolygu cyfreithiau lleol a’r Ddeddf Cenedligrwydd Prydeinig mewn tiriogaethau tramor i sicrhau hawl plant ymfudwyr i dystysgrif geni....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 36

Dylai'r Llywodraeth: Diddymu unrhyw ofyniad cyfreithiol i fynychu cyd addoli mewn ysgolion wedi’i hariannu gan y wladwriaeth. Gwarantu hawl plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 37

Dylai'r Llywodraeth: Gwarantu hawl plant i ryddid symudiad a chynulliad heddychlon. (a) Gwahardd defnydd o ddyfeisiau acwstig ('dyfeisiau mosgito') mewn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 38

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gwahardd gwiriadau stopio a chwilio anstatudol yn erbyn plant. (b) Sicrhau bod gwiriadau stopio a chwilio statudol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 40

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i ryddid rhag pob math o drais. (a) Gwahardd defnydd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 45

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu a chyhoeddi data dadelfenedig ar gamfanteisio ar a cham-drin plant. Gwneud adrodd ar gamfanteisio a cham-drin...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 29

Dylai'r Llywodraeth: (a) Taclo achosion gwraidd marwoldeb babanod a phlant, yn cynnwys amddifadedd ac anghydraddoldeb. (b) Cyflawni gwiriadau awtomatig, annibynnol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 47

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar arferion niweidiol, sicrhau bod priodas unigolion 16 a 17...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 49

Dylai'r Llywodraeth: (a) Taclo bwlio a thrais mewn ysgolion, trwy ddysgu hawliau dynol, adeilad parch tuag at amrywiaeth a gwella...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 51

Dylai'r Llywodraeth: Asesu effaith toriadau cyllid ar gyfer gofal plant a chefnogaeth i deuluoedd ar hawliau plant. Adolygu polisïau cefnogi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 53

Dylai'r Llywodraeth: Sicrhau nad yw tlodi byth yr unig reswm dros dynnu plentyn o ofal rhiant. Ystyried cyngor y Cenhedloedd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 55

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau yr hysbysir awdurdodau diogelu plant pan fydd rhiant yn cael ei garcharu, er mwyn atal gadael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 57

Dylai'r Llywodraeth: Mabwysiadu ymagwedd seiliedig ar hawliau dynol i anabledd. Sefydlu strategaeth i gynnwys plant anabl, yn unol â chyngor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 31

Dylai'r Llywodraeth: (a) Cynnwys plant yn systematig ac ystyrlon mewn penderfyniadau, yn lleol a chenedlaethol, ym mhob mater yn ymwneud...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 27

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau y blaenoriaethir buddiannau plant ym mhob polisi, cyfraith a gweithrediad cyfreithiol sy'n effeithio arnynt. Ystyried cyngor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 53

Ymgynghori â sefydliadau pobl anabl, ac ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar yr hawl i addysg gynhwysol, i. (a) sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 11

Dylai'r llywodraeth: (a) Sefydlu cyrff statudol gydag awdurdod digonol ym mhob un o’r gweinyddiaethau datganoledig a thiriogaethau tramor i gydlynu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 75

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu’r argymhellion presennol a’u dosbarthu i aelodau’r Llywodraeth a Senedd, gweinidogion perthnasol, gweinyddiaethau datganoledig, tiriogaethau tramor, awdurdodau lleol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 76

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys, a darparu cyllid ar gyfer, sefydliadau pobl anabl i baratoi ar gyfer yr adroddiad cyfnodol nesaf. The...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 77

Dylai'r llywodraeth: Rhannu argymhellion yn eang ymysg pobl anabl, eu teuluoedd a sefydliadau, yn cynnwys mewn fformatau iaith arwyddion a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 74

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu proses ar gyfer rhoi ar waith a gweithredu argymhellion y Pwyllgor CRPD yn dilyn ei ymchwiliad i'r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 66

Dylai'r llywodraeth: gyflwyno ei adroddiad nesaf i'r Pwyllgor ym Mawrth 2023, yn dilyn y canllawiau wedi harmoneiddio ar adrodd dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 10

Dylai'r llywodraeth: (a) Ei gwneud yn ofynnol i asesu effaith ar hawliau plant wrth ddatblygu cyfreithiau a pholisïau yn effeithio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 13

Dylai'r llywodraeth: Buddsoddi yr holl adnoddau sydd ar gael i wneud hawliau plant yn realiti i bob plentyn ar draws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 20

Dylai'r Llywodraeth: Codi isafswm oed priodi i 18 oed ar draws yr holl weinyddiaethau datganoledig a thiriogaethau tramor. The Committee...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 16

Dylai'r llywodraeth: (a) Cryfhau annibyniaeth Comisiynwyr Plant yn unol ag Egwyddorion Paris a chyngor y Cenhedloedd Unedig ar weithredu'r CRC....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 18

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod ei gydweithrediad datblygiad rhyngwladol wedi ei anelu at gryfhau’r hawl i addysg gynradd gofynnol i bawb....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 6

Dylai'r llywodraeth: Tynnu pob amheuaeth i'r CRC yn ôl (parthed perthnasedd erthygl 22 i Ynysoedd y Cayman, erthygl 32 i'r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 7

Dylai'r llywodraeth: (a) Alinio cyfreithiau'r Deyrnas Unedig gyda’r CRC fel y gellir ei orfodi yn llysoedd y Deyrnas Unedig a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 8

Dylai'r llywodraeth: (a) Diweddaru a gweithredu strategaeth ledled y Deyrnas Unedig 'Gweithio gyda’n gilydd, Cyflawni Mwy' (2009) i gynnwys yr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 19

Dylai'r Llywodraeth: (a) Adolygu'r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar Fusnes a Hawliau Dynol i wneud i fusnesau ystyried eu heffaith ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 22

Dylai'r Llywodraeth: Paragraff 22 (a) Ystyried ehangu’r gyfraith i ddiogelu pawb dan 18 rhag gwahaniaethu ar sail oed. (b) Adolygu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.176

Dylai'r llywodraeth: Taclo gwahaniaethu yn erbyn menywod, yn arbennig yn y farchnad lafur, a'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Address...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: (a) Datblygu strategaeth (mewn ymgynghoriad gyda chymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Roma) i ddelio gyda'r heriau maent yn wynebu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 61

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu data ar iechyd meddwl plant, gan dalu sylw arbennig i blant mewn sefyllfaoedd bregus. (b) Ariannu...

Argymhelliad CU

Cyrhaeddiad addysgol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Fe wnaeth Llywodraeth DU ailgychwyn y defnydd o arholiadau ysgolion yn haf 2002, gyda byrddau...

Camau llywodraeth

Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth mewn perthynas â hawliau dynol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Hydref 2020, diweddarodd Llywodraeth y DU y safonau i benaethiaid, sy'n gosod disgwyliadau...

Camau llywodraeth

Trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mehefin 2021, cyhoeddodd Ofsted ganfyddiadau adolygiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth y DU o...

Camau llywodraeth

Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Gorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddrafft diwygiedig o'i chanllawiau statudol ar gyfer...

Camau llywodraeth

Gwrthderfysgaeth – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Ebrill 2021, cafodd Deddf Gwrthderfysgaeth a Dedfrydu 2021 ei phasio. Ymhlith ei darpariaethau,...

Camau llywodraeth

Cyfiawnder ieuenctid – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd Swyddfa’r Cabinet ei Adroddiad Blynyddol ar Brif Brosiectau 2021/22. Dynododd...

Camau llywodraeth

Cydweithio rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Rhwng mis Mai a mis Awst 2022, cyflwynodd Llywodraeth y DU sawl adroddiad i’r Cenhedloedd...

Camau llywodraeth

Tai – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ymateb i’w ymgynghoriad ar godi safonau mynediad...

Camau llywodraeth

Plismona – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cafodd Deddf Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol (Ymddygiad Troseddol) 2021 gydsyniad brenhinol. Mae'n...

Camau llywodraeth

Masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Ebrill 2022, derbyniodd y Ddeddf Cenedligrwydd a Ffiniau Gydsyniad Brenhinol. Mae’r ddeddf yn...

Camau llywodraeth

Troseddau casineb ac iaith casineb – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Fil Diogelwch Ar-lein er mwyn sefydlu trefn...

Camau llywodraeth

Gwaharddiadau o ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Medi 2022, daeth canllawiau diwygiedig yr Adran Addysg (DfE) ar ymddygiad mewn ysgolion...

Camau llywodraeth

Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Medi 2022, fe gyflwynodd yr Adran dros Fusnes, Egni a Strategaeth Ddiwydiannol Fil...

Camau llywodraeth

Cyfranogiad gwleidyddol a dinesig, gan gynnwys cynrychiolaeth weleidyddol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Ebrill 2022, fe dderbyniodd y Ddeddf Etholiadau Gydsyniad Brenhinol. Pwrpas penodol y Ddeddf...

Camau llywodraeth

Lechyd meddwl – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Mehefin 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Fil Iechyd Meddwl drafft ar gyfer craffu...

Camau llywodraeth

Casglu a chofnodi data – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cynhaliwyd y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr gan ddilyn dull...

Camau llywodraeth

Fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Yn ei chyllideb ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fesurau i fynd i'r...

Camau llywodraeth

Mynediad i gyfiawnder, yn cynnwys prawf teg – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymryd camau pwysig i wella cymorth i ddioddefwyr a mynediad i gymorth cyfreithiol, yn...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Amodau gwaith cyfiawn a theg – Gweithredu gan y Llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig Yng Ngorffennaf 2021, ymatebodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ymgynghoriad y Pwyllgor Dethol Menywod...

Camau llywodraeth

Sefydliadau cyfiawnder troseddol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig bolisi newydd i gefnogi anghenion menywod amenedigol...

Camau llywodraeth

Mewnfudo – Gweithredoedd y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Fil Cenedligrwydd a Ffiniau gyda’r nod ddatganedig...

Camau llywodraeth

Trais yn erbyn menywod a merched – gweithredu gan y llywodraeth

Llywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei ‘Strategaeth taclo trais yn erbyn menywod a merched’...

Camau llywodraeth

Addysg gynhwysol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei Strategaeth Anabledd Cenedlaethol, a wnaeth ymrwymiadau...

Camau llywodraeth

Cadw oherwydd iechyd meddwl – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Public Health England ganllaw wedi'i ddiweddaru ar atal lledaeniad coronafeirws (COVID-19)...

Camau llywodraeth

Safon byw a thlodi digonol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei bapur gwyrdd iechyd ac anabledd i...

Camau llywodraeth

Mynediad at ofal iechyd – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yr Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd...

Camau llywodraeth

Gwahanu galwedigaethol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, fel rhan o'i chynllun Ailgodi’n Gryfach ar gyfer twf a Chyllideb...

Camau llywodraeth

Byw’n annibynnol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig drefniadau cyllid newydd arwyddocaol ar gyfer iechyd...

Camau llywodraeth

Gofal cymdeithasol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig drefniadau cyllido newydd ar gyfer iechyd a...

Camau llywodraeth

Mynediad at gyflogaeth – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig y Strategaeth Anabledd Cenedlaethol, oedd yn cynnwys...

Camau llywodraeth

Cam-drin hawliau dynol dramor – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Ebrill 2021, pasiodd Senedd y DUDeddf Gweithrediadau Tramor (Personél Gwasanaeth a Chyn-filwyr), a...

Camau llywodraeth

Nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles) – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cafodd rheoliadau eu pasio i gyflwyno dull amlsianel newydd o gynnal...

Camau llywodraeth

Lechyd atgenhedlol a rhywiol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Rhagfyr 2020, cyhoeddodd NHS England ganllawiau diwygiedig ar gyfyngiadau ar ymweld ag unedau...

Camau llywodraeth

Bywyd teuluol, a gorffwys, hamdden a gweithgareddau diwylliannol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mehefin 2021, ymrwymodd Llywodraeth y DU i godi'r isafswm oedran i bobl allu...

Camau llywodraeth

Canlyniadau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd – camau gweithredu’r Llywodraeth

Ym mis Awst 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Strategaeth Iechyd Menywod Lloegr, gan fanylu ynghylch bwriadau am welliannau i iechyd...

Camau llywodraeth

Preifatrwydd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae newidiadau deddfwriaethol a pholisi diweddar wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd penodol ar ddiogelu data, goruchwylio a chadw data. Ond...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gweithredu i leihau effaith cefndir cymdeithasol neu anableddau ar gyflawniadau plant yn yr ysgol. Gwarantu’r hawl i...

Argymhelliad CU

Iechyd meddwl – asesu Llywodraeth y DU

Mae diwygiadau polisi a chynnydd mewn buddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd meddwl wedi gwella mynediad i gefnogaeth a thriniaeth. Fodd bynnag,...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Gwahanu galwedigaethol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno rhai mesurau i gynyddu cyflogaeth rhai grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys mewn...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno mesurau amrywiol i wella'r ffordd y cesglir data cydraddoldeb, gyda chamau penodol i wella...

Asesiad cynnydd Elfen o gynnydd

Addysg gynhwysol – asesiad Llywodraeth y DU

Er gwaethaf gweithrediad diwygiadau eang ers 2014, mae plant gydag anghenion addysgol arbennig (AAA) ac anableddau (AAAA) yn dal i...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Cyrhaeddiad addysgol – asesu Llywodraeth y DU

Yn Lloegr, mae hi’n anodd mesur newidiadau mewn cyrhaeddiad yn sgil diwygiadau TGAU a Lefel A yn ystod y blynyddoedd...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau pwysig i gael gwared ar, ac ehangu dealltwriaeth o, gaethwasiaeth fodern a masnachu...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cyfiawnder ieuenctid – asesu Llywodraeth y DU

Rydym yn croesawu’r gostyngiad yn y nifer o blant yn y ddalfa yn ystod y blynyddoedd diwethaf, tuedd a gyflymodd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Gwaharddiadau o ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – asesu Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau sydd i’w croesawu er mwyn mynd i’r afael â bylchau yn y polisi...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd rhai camau gweithredu gyda'r nod o gryfhau fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd sy'n ymwneud...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – asesu Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod sawl argymhelliad i gryfhau deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol, gan gynnwys cyflwyno’r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Canlyniadau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd – asesu Llywodraeth y DU

Fe amlinellodd Llywodraeth y DU nifer o weithredoedd er mwyn lleihau anghydraddoldebau iechyd a gwella canlyniadau yng Nghynllun Tymor Hir...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Troseddau casineb ac iaith casineb – asesu Llywodraeth y DU

Fe gynyddodd y nifer o droseddau casineb a gofnodwyd rhwng mis Mawrth 2021 a mis Mawrth 2022, er i ddata...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Cyfranogiad gwleidyddol a dinesig, gan gynnwys cynrychiolaeth weleidyddol –asesu Llywodraeth y DU

Mae menywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn gwleidyddiaeth, ac mae data amrywiaeth yn...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Cydweithio rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – asesu Llywodraeth y DU

Mae gweithredoedd Llywodraeth y DU wrth geisio cael ei hail-ethol ar Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn brawf o...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Tai – asesu Llywodraeth y DU

Arweiniodd camau gweithredu Llywodraeth y DU mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19) at leihad tymor byr mewn digartrefedd a...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 77

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar blant digwmni ac wedi eu gwahanu. (a) Casglu chyhoeddi data ar y...

Argymhelliad CU

Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth mewn perthynas â hawliau dynol – asesiad Llywodraeth y DU

Er y gall cyflwyno addysg rhyw a pherthnasoedd (RSE) orfodol greu cyfleoedd pellach i ysgolion addysgu plant am hawliau dynol,...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – asesiad Llywodraeth y DU

Croesewir canllawiau newydd Llywodraeth y DU ar addysg rhyw a pherthnasoedd ac addysg iechyd, ynghyd â chamau gweithredu a gymerwyd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Sefydliadau cyfiawnder troseddol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae amser cyfyngedig tu allan i'r celloedd, gorlenwi, amodau gwael, defnyddio grym, carchariad unigol a hunan-niweidio yn gyffredin mewn carchardai...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Byw’n annibynnol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae yna rwystrau cyson yn effeithio ar hawl pobl anabl i fyw'n annibynnol yn rhan o’r gymuned. Mae Llywodraeth y...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Mewnfudo – asesiad Llywodraeth y DU

Nododd gweithrediad polisïau mewnfudo ‘amgylchedd gelyniaethus’ leihad mewn amddiffyniadau hawliau dynol ac mae achosion llys wedi canfod methiannau o ran...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Cadw oherwydd iechyd meddwl – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ymroi i gyflwyno Bil Iechyd Meddwl newydd a gweithredu cyfreithiau newydd i atal defnydd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth y DU

Fe fu diwygiadau pwysig yn ddiweddar i gryfhau'r fframwaith polisi a chyfreithiol, a bydd yn cymryd amser i’w heffaith gael...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Safon byw a thlodi digonol – asesiad Llywodraeth y DU

Er bod cyfraddau tlodi cymharol wedi parhau’n sefydlog ar gyfer oedolion oed gwaith, mae’r nifer o blant yn byw mewn...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Amodau gwaith cyfiawn a theg – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwneud ymrwymiadau i sicrhau amodau teg yn y gwaith, gan gynnwys i daclo aflonyddu...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae rhestrau aros hirach nag erioed ac amserau aros sy'n gwaethygu gyda'r GIG ers cyn y pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Gofal cymdeithasol – asesiad Llywodraeth y DU

Ymysg galw cynyddol a chyfyngiadau cyllid, roedd mwy o bobl ddim yn derbyn gofal yn y blynyddoedd cyn y pandemig...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Lechyd atgenhedlol a rhywiol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae toriadau ariannol i grant iechyd y cyhoedd wedi effeithio ar gyllidebau iechyd rhywiol ac atgenhedlol. Mae mynediad at wasanaethau...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Mynediad at gyflogaeth – asesiad Llywodraeth y DU

Yn ystod blynyddoedd diweddar, mae’r gyfradd cyflogaeth wedi cynyddu'n gyffredinol, cyfraddau cyflogaeth wedi gwella i rai, ond nid pob, grŵp...

Asesiad cynnydd Elfen o gynnydd

Cam-drin hawliau dynol dramor – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi parhau i geisio cyfyngu ar ei hatebolrwydd am ymateb i honiadau o gam-drin hawliau dynol...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles) – asesiad Llywodraeth y DU

Mae sawl diwygiad lles parhaol a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys y terfyn o ddau blentyn, wedi cael...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Gwrthderfysgaeth – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno deddfwriaeth gyda'r nod o fynd i'r afael â therfysgaeth, yn dilyn nifer o achosion...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Bywyd teuluol, a gorffwys, hamdden a gweithgareddau diwylliannol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno rhai diwygiadau cadarnhaol mewn perthynas â bywyd teuluol, gan gynnwys camau gweithredu i fynd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd rhai camau deddfwriaethol a pholisi i ymdrin ag agweddau ar drais, camdriniaeth ac esgeulustod,...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Plismona – asesiad Llywodraeth y DU

Mae plismona yng Nghymru a Lloegr wedi cyfrannu at gam yn ôl mewn mesurau i ddiogelu hawliau dynol rhai grwpiau....

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 59

Dylai'r Llywodraeth: Datblygu strategaethau ar wella iechyd plant, yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i iechyd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 63

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu a chyhoeddi data ar gyffuriau seicotropig (Ritalin, Concerta ac ati) a ragnodir i blant. (b) Sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 62

Dylai'r llywodraeth: Diwygio cyfreithiau erthyglu yng Ngogledd Iwerddon yn unol â hawliau menywod i iechyd, bywyd ac urddas. Ystyried cyngor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.42

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote'). Ratify the Council...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.36

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Consider ratification of the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.37

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol." Continue considering adhering to the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.38

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Continue its work on accession to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.39

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 169 ar Bobl Frodorol a Llwythol yn brydlon. Ratify promptly the Indigenous and Tribal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.40

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig." Ratify the ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.41

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig. Consider ratifying the ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.43

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.34

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Accede to the International Convention for the Protection...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.44

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.45

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.47

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Pursue...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.48

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y newidiadau angenrheidiol i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.49

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote'). Ratify the Council...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.50

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote')." Ratify the Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.35

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol i ddangos ymroddiad i daclo'r mater hwn. Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.33

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Sign and accede to the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.52

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Ddiffyg Cymhwysedd Cyfyngiadau Statudol i Droseddau Rhyfel a Throseddau yn erbyn Dynoliaeth. Ratify the Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.23

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Ratify promptly the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.17

Dylai'r llywodraeth: Cymeradwyo'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Ratify the third optional protocol to the Convention on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.18

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Consider the ratification of the Optional Protocol to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.19

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. In order to further strengthen the fulfilment of children’s...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.20

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.21

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Consider ratifying the Optional Protocol to the Convention on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.22

Dylai'r llywodraeth: Dileu'r datganiad deongliadol dan erthygl 1 y Protocol Dewisol i'r CRC yn ymwneud â phlant mewn gwrthdaro arfog....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.24

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Ratify the International Convention on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.32

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Ratify the International Convention for the Protection of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.25

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau unrhyw gyfamodau hawliau dynol sy'n dal i sefyll. Consider ratifying those international human rights instruments it...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.26

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Accede to the International Convention on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.27

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Terfynu'r arfer o arestio mewnfudwyr am...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.28

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Sign and ratify the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.29

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Continue considering adhering to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.30

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Consider ratifying the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.31

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Ratify the International Convention for the Protection of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.51

Dylai'r llywodraeth: Ystyried derbyn Diwygiadau Kampala i Statud Rhufain y Llys troseddol Rhyngwladol ar drosedd ymosodedd. nsider accepting the Kampala...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.53

Dylai'r llywodraeth: Rhoi Confensiwn 1954 ar Ddiffyg Dinasyddiaeth ar waith, gan sicrhau y gall pobl ym Mhrydain heb ddinasyddiaeth o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.15

Dylai'r llywodraeth: Tynnu neilltuadau a wnaed dan yr ICESCR yn ôl. Withdraw reservations from the International Covenant on Economic, Social...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 14

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau gwrthderfysgaeth a’u gwneud yn unol â’r ICCPR, yn cynnwys: (a) Ystyried adolygu'r diffiniad o derfysgaeth i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 8

Dylai'r llywodraeth: (a) Ymchwilio ar frys i ddigwyddiadau yn Ngogledd Iwerddon i erlyn cyflawnwyr troseddau hawliau dynol (yn benodol yr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 9

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod Pwyllgor Cudd-wybodaeth a Diogelwch y Senedd yn cydbwyso buddiannau diogelwch yn briodol yn erbyn atebolrwydd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 10

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i atal a rhoi terfyn ar hiliaeth a senoffobia, yn cynnwys yn y cyfryngau ac ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 11

Dylai'r llywodraeth: (a) Diddymu grymoedd stopio a chwilio anstatudol yn yr Alban a gwella’r broses o ddethol targedau. Hyfforddi swyddogion...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 12

Dylai'r llywodraeth: Cynyddu ymdrechion tuag at gynrychiolaeth gyfartal i fenywod yn y gwasanaeth sifil a’r farnwriaeth. Gweithredu argymhellion y Panel...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 13

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu i daclo trais yn erbyn menywod yn cynnwys trais domestig a cham-drin rhywiol trwy: (a) flaenoriaethu cyflwyno...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 66

Dylai'r llywodraeth: rri ffioedd i wneud addysg uwch yn fwy hygyrch, yn unol â chapasiti. Cyflwyno addysg uwch am ddim...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 6

Dylai'r llywodraeth: Adolygu ei gymalau cadw i erthyglau 10 (ar wahanu rhai dan 18 wrth eu cadw oddi wrth oedolion),...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 28

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau cyfartal dynion a menywod i hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. The...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 39

Dylai'r llywodraeth: Adolygu Deddf yr Undebau Llafur 2016. Sicrhau bod pob gweithiwr yn mwynhau hawliau undeb llafur llawn heb ymyrraeth....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 44

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod gwasanaethau gofal plant yn hygyrch a fforddiadwy, yn arbennig yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Adolygu'r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 52

Dylai'r llywodraeth: Darparu cronfeydd digonol i awdurdodau lleol leihau digartrefedd, yn arbennig yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Sicrhau bod yna...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 56

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau y gall mudwyr dros dro neu heb ddogfennau, ceiswyr lloches, ffoaduriaid a Roma, Sipsiwn a Theithwyr gyrchu'r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 58

Dylai'r llywodraeth: Hyrwyddo gwasanaeth iechyd llawn (yn cynnwys iechyd meddwl), yn unol â’r ddyletswydd a gyflwynwyd gan y Ddeddf Iechyd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 60

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod pobl hŷn yn derbyn pensiwn, gofal a thriniaeth ddigonol. Addysgu’r holl weithwyr gofal iechyd ar hawliau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 7

Dylai'r llywodraeth: Ariannu Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon yn ddigonol. The State party should provide the Northern Ireland Human Rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 5

Dylai'r llywodraeth: (a) Ymgynghori â rhanddeiliad ar sut i wneud hawliau sifil a gwleidyddol yn realiti i bawb yn y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.54

Dylai'r llywodraeth: Cydweithredu gyda mecanweithiau hawliau dynol rhyngwladol." Pursue cooperation with the international human rights mechanisms (Côte...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 26

Dylai'r llywodraeth: Dosbarthu'r ICCPR, adroddiad gwladwriaeth y Deyrnas Unedig ac argymhellion y Cenhedloedd Unedig yn eang. he State party should...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.55

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys cymdeithas sifil mewn prosesau gwneud penderfyniadau yn arbennig parthed rhoi’r argymhellion presennol ar waith. Gwrando ar grwpiau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.158

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i leihau'r boblogaeth mewn carchardai, tra’n gwella diogelwch carcharorion. Take concrete measures to reduce the current...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.152

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn y teulu fel uned graidd cymdeithas. Provide protection to the family as a natural and fundamental unit...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.146

Dylai'r llywodraeth: Parhau i frwydro masnachu mewn pobl ac i amddiffyn dioddefwyr sy’n blant. Continue strengthening the positive measures taken...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 28

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 24 Gorffennaf 2020. The Committee requests that the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn, rhoi diweddariad ar gynlluniau i weithredu argymhellion y Cenhedloedd Unedig ar atebolrwydd ar gyfer tramgwyddi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: Newid cyfreithiau sy'n gwrthod yr hawl i garcharorion wedi eu collfarnu i bleidleisio er mwyn cydymffurfio â’r ICCPR....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 24

Dylai'r llywodraeth: sicrhau bod menywod, yn arbennig menywod mewn sefyllfaoedd bregus fel menywod anabl, menywod o leiafrifoedd ethnig, menywod sy'n...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod unrhyw derfynau ar warantau o dreial teg ar gyfer rhesymau diogelwch cenedlaethol (fel gwrandawiadau llys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 22

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod unrhyw derfynau ar warantau o dreial teg ar gyfer rhesymau diogelwch cenedlaethol (fel gwrandawiadau llys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 21

Dylai'r Llywodraeth: (a) Cyflwyno terfynau amser cyfreithiol ar gadw mewnfudwyr yn y ddalfa. Sicrhau y defnyddir carchariad fel mesur pan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu’n llwyr y gwaharddiad ar ‘refoulement’ (dychwelyd pobl dan orfod i wledydd ble maent yn debygol o gael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 18

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau i ddirymu unrhyw awdurdodaeth posibl ar gyfer artaith, yn unol â safonau rhyngwladol (yn cynnwys ICCPR...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 17

Dylai'r llywodraeth: Diwygio cyfreithiau erthylu ar fyrder yng Gogledd Iwerddon. Ymestyn eithriadau i’r gwaharddiad erthylu mewn achosion o drais, llosgach...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 16

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu i atal hunanladdiad, yn cynnwys hunanladdiad trwy hunan-niweidio yn y ddalfa, trwy: (a) daclo achosion sylfaenol hunanladdiad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.16

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICESCR ar weithdrefn gwyno. Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.14

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Consider ratification of the First Optional Protocol to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 65

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sefydlu polisi iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol cynhwysfawr ar gyfer rhai yn eu harddegau, yn canolbwyntio ar wella...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 49

Dylai'r llywodraeth: (a) Ystyried creu uned arbenigol yn yr Heddlu Metropolitanaidd a Gwasanaeth Erlyn y Goron i gryfhau defnydd o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 39

Dylai'r llywodraeth: (a) Wella hyfforddiant ar gyfer swyddogion y llywodraeth sy'n gwneud penderfyniadau am ddiffyg gwladwriaeth. Cyflawni adolygiadau rheolaidd o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 29

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod defnydd o arfau rhyddhau trydan (tasers) yn dilyn egwyddorion angenrheidrwydd, cyfrifolaeth, cymesuredd, rhybudd o falen llaw...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: (a) Darparu'r CU gyda gwybodaeth fanwl am bob marwolaeth yn y ddalfa ac achosion y marwolaethau hynny. (b)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 41

Dylai'r llywodraeth: (a) Weithredu Cytundeb Stormont House ar fyrder, a gafodd ei fabwysiadu gan Lywodraethau Prydain ac Iwerddon a Gweithrediaeth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 43

Dylai'r llywodraeth: (a) Ymchwilio’n brydlon i achosion o drais parafilwrol, yn cynnwys yn erbyn plant, yng Ngogledd Iwerddon. Sicrhau bod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 47

"Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod pob menyw a merch yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys Gogledd Iwerddon, yn gallu cael mynediad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 51

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid y gyfraith i sicrhau y gall holl ddioddefwyr artaith gael mynediad at unioniad a chael iawn,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: Codi'r isafswm oed cyfrifoldeb troseddol. Addasu’r system cyfiawnder ieuenctid yn unol â’r cyngor a gyhoeddir gan y CU...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 53

Dylai'r llywodraeth: (a) Ddarparu'r CU â data manwl ar geisiadau lloches sy’n ymwneud â hawliadau o artaith a chanlyniadau hawliadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 55

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod gweithwyr achos yn ystyried datganiadau gan weithwyr iechyd am ddioddefwyr artaith a phobl eraill sydd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 61

Dylai'r llywodraeth: Ystyried sut i annog gweithwyr domestig mudol i adrodd am gam-drin neu gamdriniaeth i awdurdodau, yn cynnwys rhoi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 63

Dylai'r llywodraeth: Gynyddu ymdrechion i ymchwilio i droseddau casineb honedig ac i erlyn dioddefwyr. Dylai'r ymdrechion hyn gynnwys gwella hyfforddiant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 65

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod rhieni neu warchodwyr plant rhyngrywiol yn derbyn cynghori diduedd a chefnogaeth seicolegol a chymdeithasol. Dylai...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 67

Dylai'r llywodraeth: Ystyried gwneud datganiad, yn unol ag erthygl 22 y CAT, i ganiatáu i’r Pwyllgor yn erbyn Araith ystyried...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: (a) Datblygu hyfforddiant gofynnol ar gyfer swyddogion cyhoeddus sy'n cwmpasu cynnwys y CAT. (b) Sicrhau bod pob gweithiwr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 21

Dylai'r llywodraeth: (a) Barhau i wella amodau a lleihau gorlenwi mewn carchardai a chyfleusterau cadw eraill, yn cynnwys trwy ddefnyddio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 69

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno Adroddiad Gwladwriaeth nesaf (seithfed) y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 17 Mai 2023. Bydd y CU...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 89

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau’r cyfamodau hawliau dynol craidd sy'n weddill: y Confensiwn ar Ddiogelu Hawliau Holl Weithwyr Mudol ac Aelodau eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 79

Dylai Llywodraeth: Alinio systemau cyfiawnder ieuenctid y DU yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig a: (a) Cynyddu oedran cyfrifoldeb...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 81

Dylai'r Llywodraeth: Creu recordiad fideo o bob cyfweliad gyda dioddefwyr/tystion sy’n blant yn ystod ymchwiliad. Caniatáu’r cyfweliadau fel tystiolaeth yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 83

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau bod pawb dan 18 yn cael eu diogelu rhag puteinio, pornograffi a masnachu mewn pobl. Sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 85

"Dylai'r Llywodraeth: (a) Ystyried codi uchafswm oed recriwtio i fyddin y Deyrnas Unedig i 18. (b) Atal targedu a recriwtio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 87

"Dylai'r Llywodraeth: Rhoi argymhelliad blaenorol y Cenhedloedd Unedig ar waith ar filwyr sy'n blant sydd wedi eu cipio i bawb...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 88

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i'r CRC ar weithdrefn gwyno i ganiatáu i blant sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 90

Dylai'r Llywodraeth: Gweithio gyda Chyngor Ewrop i wneud y CRC a chyfamodau hawliau dynol eraill yn realiti gartref a thramor....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 15

Dylai'r llywodraeth: Gasglu a chyhoeddi data wedi'i ddadgyfuno ar bob cwyn ac adroddiad o artaith neu gamdriniaeth a dderbyniwyd gan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 91

Dylai'r Llywodraeth: Cymryd camau i weithredu'r argymhellion hyn. Darparu adroddiadau gwladwriaeth i’r Cenhedloedd Unedig yn y dyfodol ar gael yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 92

Dylai'r Llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 14 Ionawr 2022. The Committee invites the State...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 93

Dylai'r Llywodraeth: Diweddaru e ddogfen craidd cyffredin i'r Cenhedloedd Unedig. The Committee also invites the State party to submit an...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 9

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod CAT yn cael ei wneud yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Ddweud wrth y CU...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 11

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod unrhyw newidiadau i gyfreithiau hawliau dynol yn y dyfodol ddim yn lleihau’r amddiffyniad cyfreithiol presennol yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 13

Dylai'r llywodraeth: Ddiddymu Adran 134 (4) a (5) y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988, sy'n caniatáu rhai amddiffyniadau ar gyfer artaith....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 17

"Dylai'r llywodraeth: Sefydlu yn y gyfraith rôl a phwerau Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol (NPM) y Deyrnas Unedig a’i aelodau. Gwarantu bod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 68

Dylai'r llywodraeth: Rannu adroddiad y Deyrnas Unedig i'r CU ac argymhellion y Pwyllgor yn erbyn Araith yn eang, trwy wefannau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 12

Dylai'r llywodraeth: Adolygu ei gymalau cadw i’r Confensiwn ac ystyried eu tynnu'n ôl. The Committee reiterates its previous recommendation that...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.13

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno yn brydlon. Ratify promptly the Optional Protocol to the International...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.4

Dylai'r llywodraeth: Cwblhau'r arolwg o neilltuadau a wnaed i gyfamodau hawliau dynol ar frys. Step up the process of reviewing...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 64

"Dylai'r llywodraeth: Ddarparu adroddiad ysgrifenedig ar y camau mae wedi eu cymryd i weithredu'r argymhellion ym mharagraffau 13, 21(a) a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 63

Dylai'r llywodraeth: Gadarnhau offerynnau hawliau dynol nad yw wedi cytuno i gael ei rhwymo ganddynt eto, yn cynnwys y Confensiwn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 61

Dylai'r llywodraeth: Ddefnyddio Datganiad Beijing a’r Llwyfan ar gyfer Gweithredu i helpu gweithredu darpariaethau CEDAW. The Committee calls upon the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.1

Dylai'r llywodraeth: Ystyried caniatáu i bobl sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu hawliau i wneud cwynion i’r Cenhedloedd Unedig trwy...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.2

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau unrhyw gyfamodau a phrotocolau dewisol hawliau dynol sy'n dal i sefyll. Cysoni cyfreithiau hawliau dynol ar draws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.3

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau unrhyw gyfamodau a phrotocolau dewisol hawliau dynol sy'n dal i sefyll. Consider ratifying those international human rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.5

Dylai'r llywodraeth: Dileu’r neilltuad i erthygl 4 CERD (ar bropaganda ac ysgogiad i casineb a gwahaniaethu hiliol). Lift the reservation...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 58

Dylai'r llywodraeth: a) Ddarparu adnoddau digonol i weithredu’r Strategaeth Troseddwyr Benywaidd ar gyfer Cymru a Lloegr yn effeithiol a sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.6

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig. Ratify the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.7

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocolau Dewisol i'r ICESCR a’r CRC ar weithdrefnau cwyno; a’r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Pob Person rhag...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.8

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Consider ratifying the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.9

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Consider ratifying the Optional Protocol to the International Covenant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.10

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Consider ratifying the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.11

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Ratify the First Optional Protocol to the International Covenant on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.12

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau Protocolau Dewisol pellach ar weithdrefnau cwyno. Take necessary steps to allow individual complaints mechanisms under United...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 62

Dylai'r llywodraeth: Rannu argymhellion y Pwyllgor yn helaeth ar draws pob lefel o lywodraeth a chyrff cyhoeddus, yn ogystal â...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 56

Dylai'r llywodraeth: yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar faterion lloches, cenedligrwydd a diffyg gwladwriaeth menywod: (a)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 14

Dylai’r llywodraeth: Wneud CEDAW yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig a datganoledig heb oedi i sicrhau bod pob menyw...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 30

Dylai'r llywodraeth: yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar drais seiliedig ar rywedd: (a) Gadarnhau Confensiwn Istanbul;...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 16

Dylai'r llywodraeth: (a) Newid cyfreithiau yng Ngogledd Iwerddon i sicrhau bod gan fenywod yno’r un amddiffyniad â’r rhai mewn rhannau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 18

Dylai'r llywodraeth: Edrych ar sut mae newidiadau i wariant cyhoeddus, treth a llesiant yn effeithio ar hawliau menywod. Dylent gymryd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 20

Dylai'r llywodraeth: Barhau i daclo gwyngalchu arian ac efadu trethi, yn arbennig yn ei Diriogaethau Tramor a Thiriogaethau Dibynnol ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 22

Dylai'r llywodraeth: (a) Asesu effaith gadael yr UE ar hawliau menywod, yn cynnwys y rhai yng Ngogledd Iwerddon, a chymryd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 26

Dylai'r llywodraeth: (a) Gryfhau capasiti Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth fel y gall ddarparu arweinyddiaeth genedlaethol ar hawliau menywod; (b) Ystyried...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 28

Dylai'r llywodraeth: Ymgysylltu gyda’r cyfryngau i ddiddymu delweddau sy'n stereoteipio neu wrthrychu menywod, cymryd camau i ddileu ystrydebau negyddol a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 34

Dylai'r llywodraeth: (a) Fabwysiadu mewn cyfraith y diffiniad a gytunwyd yn rhyngwladol o fasnachu mewn pobl, fel y sefydlwyd ym...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 52

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau y gall menywod mewn sefyllfaoedd o gam-drin dderbyn taliadau dan Gredyd Cynhwysol yn annibynnol o’u partneriaid;...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 38

Dylai'r llywodraeth: Gymryd camau penodol i gynyddu'r nifer o fenywod yn gyffredinol, a menywod o leiafrifoedd ethnig ac anabl yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 40

Dylai'r llywodraeth, yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar fenywod mewn sefyllfaoedd gwrthdaro ac wedi gwrthdaro: (a)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 42

Dylai'r llywodraeth: (a) Neud mwy i annog merched i astudio pynciau a chyrsiau nad ydynt yn draddodiadol mewn gwyddoniaeth, technoleg,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 44

Dylai'r llywodraeth: (a) Weithredu i gynyddu'r nifer o fenywod mewn rolau gwneud penderfyniadau yn y gweithle a lleihau cynrychiolaeth ormodol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 46

Dylai'r llywodraeth: (a) Sicrhau bod gofal plant fforddiadwy a hygyrch ar gael ar draws y Deyrnas Unedig, yn arbennig yng...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: Weithredu argymhellion blaenorol y Pwyllgor ar gyfraith erthylu yng Ngogledd Iwerddon, yn unol â darpariaethau yn y Cytundeb...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 50

Dylai'r llywodraeth: Weithredu rhaglenni a pholisïau sy'n darparu mynediad effeithiol i ofal iechyd ar gyfer menywod a grwpiau ymylol, yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 44

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y datganiad dewisol dan erthygl 14 CERD, yn cydnabod gallu'r Pwyllgor i ystyried cwynion unigol. The Committee...

Argymhelliad CU