Byw’n annibynnol – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

  • Yng Ngorffennaf 2020, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig £62 miliwn o gyllid ar gyfer cynghorau lleol yn Lloegr i gyflymu rhyddhau cleifion gydag anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth o ysbytai iechyd meddwl i gymunedau.
  • Ym Mawrth 2020, pasiodd Senedd y Deyrnas Unedig Ddeddf y Coronafeirws (2020), deddfau argyfwng a gyflwynodd nifer o newidiadau arwyddocaol gyda chyfyngiad amser, yn cynnwys o ran rhwymedigaethau statudol a darpariaeth gofal cymdeithasol, cadw a thriniaeth iechyd meddwl yng Nghymru a Lloegr; a gofal plant yn Lloegr.
  • Ym Mehefin 2020, sefydlodd yr Uned Anabledd fforwm Sefydliadau Pobl Anabl i gryfhau ei waith ymgysylltu gyda phobl anabl.
  • Yn Nhachwedd 2019, disodlodd yr Uned Anabledd y Swyddfa dros Faterion Pobl Anabl, ac yn Ebrill 2020, cyhoeddodd yr Uned y byddai’n gweithio gydag adrannau eraill y llywodraeth i ddatblygu strategaeth anabledd genedlaethol.
  • Ym Mai 2019, cyflwynodd y Ddeddf Galluedd Meddyliol (Addasiad) fodel newydd ar gyfer awdurdodi colli rhyddid (Mesurau Diogelu Rhyddid) ble nad oes gan unigolyn y gallu i gydsynio.
  • Yn Ebrill 2019, cyhoeddodd yr Adran Drafnidiaeth y byddai 73 gorsaf rheilffordd ar draws Prydain yn derbyn gwelliannau hygyrchedd yn rhan o’r rhaglen £300 miliwn Mynediad i Bawb.
  • Yn Ionawr 2019, cyflwynodd y Cynllun Tymor Hir y GIG ar gyfer Lloegr dargedau i haneru’r nifer o bobl gydag awtistiaeth neu anableddau dysgu sy’n cael eu cadw mewn lleoliadau cleifion preswyl erbyn 2023/24 – roedd y targedau hyn yn adeiladu ar ymroddiadau blaenorol, yn cynnwys Rhaglen Trawsnewid Gofal
  • Yng Ngorffennaf 2018, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei Strategaeth Trafnidiaeth Gynhwysol, sy’n sefydlu cynlluniau i wneud teithio’n haws i bobl anabl.
  • Yn Nhachwedd 2017, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ‘Gwella Bywydau: Dyfodol Gwaith, Iechyd ac Anabledd’, strategaeth i gael un filiwn yn fwy o bobl anabl mewn gwaith erbyn 2027.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fyw’n annibynnol.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae byw’n annibynnol yn fater sydd wedi ei ddatganoli’n rhannol. Tra bod nawdd cymdeithasol, cyfiawnder a chyfraith cyflogaeth yn dal yn gyfrifoldeb i Senedd y Deyrnas Unedig, mae gan Lywodraeth Cymru gymhwyster deddfwriaethol dros dai, addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, ac agweddau o drafnidiaeth.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar Fyw’n annibynnol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020