Mynediad at gyflogaeth – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

  • Yng Ngorffennaf 2020, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Gynllun swyddi i gefnogi adferiad economaidd y Deyrnas Unedig, ac ym Medi 2020 lansiodd Gynllun Kickstart gwerth £2 biliwn i helpu pobl ifanc i waith yn rhan o’r rhaglen hon.
  • Ym Mawrth 2020, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig becyn o fesurau i ddiogelu swyddi yn ystod pandemig y coronafeirws, yn cynnwys y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, a pharhad cyllid tuag at lefydd hawl blynyddoedd cynnar am ddim ar gyfer plant dwy, tair a phedair oed.
  • Yn 2019, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei fap trywydd Cydraddoldeb Rhyw ar Bob Cam, oedd yn anelu i daclo rhwystrau mae menywod yn wynebu wrth ddychwelyd i neu fynd i’r farchnad lafur.
  • Yn 2018, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig fframwaith adrodd gwirfoddol i gefnogi cyflogwyr i adrodd gwybodaeth ar recriwtio a dargadw pobl anabl.
  • Yn 2017, comisiynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Arolwg Parker i archwilio sut i wella amrywiaeth ethnig a diwylliannol ar fyrddau’r Deyrnas Unedig.
  • Yn 2017, cafodd Adolygiad McGregor Smith ei gyhoeddi, gydag argymhellion ar sut i daclo rhwystrau i gynnydd yn y gweithle ar gyfer pobl o leiafrifoedd ethnig.
  • Yn Ebrill 2017, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Ardoll Prentisiaeth ar gyflogwyr yn y Deyrnas Unedig i ariannu prentisiaethau newydd – addawodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig y byddai’n gwella gweithrediad yr ardoll yn ei faniffesto 2019.
  • Yn 2016, cyflwynodd y Ddeddf Gofal Plant 2016 30 awr o ofal plant am ddim am 38 wythnos i rieni sy’n gweithio yn Lloegr.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fynediad i gyflogaeth.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae cyflogaeth yn gyffredinol yn faes sydd dan gyfrifoldeb Senedd y Deyrnas Unedig, er bod gan Llywodraeth Cymru rai pwerau cyfyngedig.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar fynediad i gyflogaeth.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 13/10/2020