Addysg gynhwysol – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Yn Lloegr er gwaethaf gweithrediad diwygiadau eang ers 2014, mae plant gydag anghenion addysgol arbennig (AAA) ac anabledd (SEND) yn dal i wynebu amrywiaethau o ran canlyniad parthed yr hawl i addysg. Mae’r nifer o blant gydag AAA sy’n cael eu haddysgu tu allan i ysgolion prif ffrwd yn cynyddu ac yn debygol o gynyddu ymhellach gyda dros 3,000 o lefydd newydd yn cael eu creu mewn ysgolion arbennig. Mae pandemig y coronafeirws wedi creu heriau atodol arwyddocaol, ac mae’r lleihad mewn darpariaeth cefnogaeth yn ystod y pandemig wedi cael effaith arwyddocaol ar blant a theuluoedd.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar addysg gynhwysol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020