Addysg gynhwysol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Er gwaethaf gweithrediad diwygiadau eang ers 2014, mae plant gydag anghenion addysgol arbennig (AAA) ac anableddau (AAAA) yn dal i wynebu rhwystrau o ran mwynhad o’r hawl i addysg. Mae’r nifer o blant gydag AAA sy’n cael eu haddysgu tu allan i ysgolion prif ffrwd yn cynyddu, ac mae dros 3,000 o lefydd newydd yn cael eu creu mewn ysgolion arbennig. Mae’r pandemig COVID-19 wedi creu heriau ychwanegol arwyddocaol, yn cynnwys lleihad mewn cefnogaeth. Mae’n rhy fuan i asesu os yw ymdrechion adfer yn ddigonol i fodloni anghenion plant gydag AAAA.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Chymru ar addysg gynhwysol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021