Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi deddfu i wneud addysg cydberthynas a rhywioldeb yn elfen statudol o’r cwricwlwm newydd – gan sicrhau bod ysgolion yn mynd i’r afael â bwlio ac aflonyddu ar bob ffurf – ac mae wedi cynhyrchu canllawiau statudol i gefnogi gwrthfwlio. Fodd bynnag, nid oes dyletswydd ar ysgolion i gasglu tystiolaeth am achosion o fwlio o hyd. Mae’r diffyg data, a diffyg dangosyddion gan Lywodraeth Cymru i fesur gwelliannau mewn lefelau o fwlio, yn golygu ei bod yn anodd asesu cynnydd. Mae nifer y dysgwyr sy’n profi achosion o fwlio ac aflonyddu yn rheolaidd yn uchel, ac mae disgyblion sy’n rhannu rhai nodweddion gwarchodedig yn wynebu risg benodol.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar aflonyddu a bwlio mewn ysgolion.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021