Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Croesewir canllawiau newydd Llywodraeth y DU ar addysg rhyw a pherthnasoedd ac addysg iechyd, ynghyd â chamau gweithredu a gymerwyd mewn ymateb i adroddiad Ofsted ar aflonyddu rhywiol. Mae diffyg data yn golygu ei bod yn anodd asesu cynnydd mewn perthynas â bwlio ac aflonyddu mewn ysgolion. Fodd bynnag, mae arolygon gan sefydliadau cymdeithas sifil yn awgrymu bod plant yn parhau i brofi achosion o fwlio ac aflonyddu sy’n gysylltiedig â nodweddion gwarchodedig. Nid yw’n ofynnol i ysgolion gofnodi achosion o fwlio ac aflonyddu heblaw am aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac mae cyllid ar gyfer prosiectau i fynd i’r afael â bwlio wedi lleihau.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021