Amodau gwaith cyfiawn a theg – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae cyflogaeth yn bennaf yn fater a gadwyd yn ôl, sy’n cyfyngu ar y camau y gall Llywodraeth Cymru gymryd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd rhai camau polisi a chyfreithiol i ddarparu gwaith teg yng Nghymru, gan arddangos bwriad i ddefnyddio ei rymoedd a lifrau datganoledig i hyrwyddo ac annog amodau gwaith cyfiawn a theg. Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi lleihau ers 2016. Fodd bynnag, hyd yma ni chafwyd gwelliannau parhaus mewn deilliannau eraill: mae gwaith cyflog isel yn codi, y bwlch cyflog ar sail anabledd yn parhau, ac mae yna dystiolaeth o fwlio ac aflonyddu yn y gweithle.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar amodau teg a chyfiawn yn y gwaith.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021