Byw’n annibynnol – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Croesewir newidiadau i fframwaith cyfreithiol a pholisi ym meysydd trafnidiaeth, tai a gofal cymdeithasol, a chynllun gweithredu wedi ei ddiweddaru ar fyw’n annibynnol. Mae ymroddiad i ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UN CRPD) i gyfraith Cymru yn bositif. Ond mae diffyg data yn ei gwneud yn anodd asesu effaith y newidiadau hyn o ran trechu rhwystrau i gyfranogiad llawn pobl anabl mewn cymdeithas. Dengys y dystiolaeth sydd ar gael fod pobl anabl yng Nghymru yn dal i wynebu rhwystrau i’r hawl i fyw’n annibynnol, megis prinder cartrefi hygyrch, ac mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi gwaethygu’r problemau hyn.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar fyw’n annibynnol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021