Byw’n annibynnol – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mae mwynhau’r hawl i fyw’n annibynnol yn wynebu heriau arwyddocaol. Mae diffyg cyllid ar gyfer gofal cymdeithasol oedolion, gyda nifer gynyddol o oedolion anabl a hŷn yn methu cael y gefnogaeth maent angen gartref neu yn y gymuned. Mae’n debygol y bydd y lefelau o angen heb ei fodloni yn cynyddu ymhellach mewn ymateb i bandemig y coronafeirws. Mae yna brinder gwirioneddol o gartrefi hygyrch ac, er gwaethaf nifer o ymroddiadau, mae cyfraddau cadw ar gyfer pobl gyda chyflyrau iechyd meddwl, anableddau dysgu ac awtistiaeth yn dal i fod yn uchel. Mae diwygiadau nawdd cymdeithasol diweddar wedi cael effaith gronnol anghymesur ar hawliau pobl anabl. Mae rhai mesurau positif wedi gwella mynediad pobl anabl i wasanaethau, trafnidiaeth a chyflogaeth yn y blynyddoedd diweddar, ond mae’r pandemig wedi creu rhwystrau atodol i gynhwysiant llawn pobl anabl mewn cymdeithas.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar fyw’n annibynnol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020