Cam-drin hawliau dynol dramor – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mae Llywodraeth y DU wedi parhau i geisio cyfyngu ar ei hatebolrwydd am ymateb i honiadau o gam-drin hawliau dynol a chyfranogaeth dramor, gan gynnwys trwy gyflwyno bar amser absoliwt ar hawliadau hawliau dynol sy’n gysylltiedig â gweithrediadau tramor, a darpariaethau sydd â’r nod o’i gwneud hi’n anoddach dwyn achos troseddol yn erbyn personél milwrol sydd wedi’u cyhuddo o rai troseddau dramor. Ni fu unrhyw ymchwiliad trosfwaol i gam-drin sifiliaid Irac gan luoedd arfog y DU, er gwaethaf tystiolaeth iddo ddigwydd. Mae tystiolaeth hefyd yn dangos cyfranogaeth personél y DU wrth gam-drin carcharorion tramor.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar gamdriniaethau hawliau dynol dramor.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 10/05/2021