Canlyniadau iechyd a phrofiad yn y system gofal iechyd – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i hyrwyddo cydraddoldeb mewn canlyniadau iechyd, ac mae adroddiadau o brofiadau iechyd a gofal iechyd cyffredinol da yng Nghymru wedi aros yn gymharol gyson yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae gwelliannau mewn disgwyliad oes wedi stopio ac mae cyfraddau gordewdra oedolion wedi codi. Mae yna ddiffyg data wedi’i ddadgyfuno ar gyfer Cymru a, lle mae data’n bodoli, mae’n dangos anghydraddoldebau iechyd i wahanol grwpiau, gan gynnwys y rhai sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a’r rhai sy’n profi anfantais economaidd-gymdeithasol. Mae Llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu ei chanlyniadau gofal iechyd ar coronafeirws (COVID-19) yn ei hymateb i’r pandemig, er bod dargyfeirio adnoddau wedi arwain at ostyngiadau yn y ddarpariaeth gwasanaeth.  

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar ddeilliannau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021