Cyfiawnder ieuenctid – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Mae nifer y plant yn y ddalfa wedi parhau i ostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf, er bod y gostyngiad yn y niferoedd wedi arafu ers 2016. I’r rhai yn y system cyfiawnder ieuenctid mae’r defnydd o rym, cyfyngu ar ei ben ei hun, trais a hunan-niweidio yn gyffredin. Mae isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol yn parhau i fod yn anghyson â safonau rhyngwladol. Mae plant o leiafrifoedd ethnig yn cael eu gorgynrychioli yn y ddalfa, mae’r defnydd o ataliaeth sy’n achosi poen yn parhau, ac mae’r defnydd o remand wedi cynyddu.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar gyfiawnder ieuenctid.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021