Cyfranogiad gwleidyddol a dinesig, yn cynnwys cynrychiolaeth wleidyddol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Mae menywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl yn parhau i gael eu tangynrychioli mewn gwleidyddiaeth ac mae data amrywiaeth yn annigonol, er bod nifer y menywod sy’n ASau yn Senedd y DU wedi parhau i gynyddu. Mae ymgeiswyr sy’n rhannu rhai nodweddion gwarchodedig yn anghymesur yn destun camdriniaeth a bygwth, ac mae angen cyllid tymor hir i sicrhau cyfranogiad cyfartal pobl anabl. Er y bu cynnydd o ran cynyddu cyfran y menywod a benodwyd yn gyhoeddus o leiafrifoedd ethnig, nid yw pobl anabl wedi gweld cynnydd cymharol. Mae pryderon y bydd gofynion ID pleidleisiwr newydd arfaethedig yn ei gwneud yn anoddach i rai pobl bleidleisio.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfranogiad gwleidyddol a dinesig, gan gynnwys cynrychiolaeth wleidyddol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021