Cyrhaeddiad addysgol – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Er y bu gwelliannau mewn rhai meysydd cyrhaeddiad addysgol yng Nghymru, ac ymddengys bod bylchau cyrhaeddiad yn y blynyddoedd cynnar yn cau, mae perfformiad wedi gwaethygu mewn rhai meysydd ac mae tystiolaeth o anghydraddoldebau ar gyfer gwahanol grwpiau ethnig a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol yn parhau. Ni wnaed unrhyw welliant yn y bwlch cyrhaeddiad rhwng plant sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol a phlant eraill, er gwaethaf cyllid ychwanegol gan y llywodraeth. Er ei bod yn rhy gynnar i asesu effaith y pandemig coronafeirws, mae pryderon bod anghydraddoldebau cyrhaeddiad presennol yn debygol o ehangu.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyrhaeddiad addysgol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021