Cyrhaeddiad addysgol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Mae’n anodd mesur newidiadau mewn cyrhaeddiad oherwydd diwygiadau TGAU a Safon Uwch dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae tueddiadau TGAU ers 2016–17 yn ymddangos yn weddol sefydlog cyn y pandemig coronafeirws, tra bod sgoriau pwyntiau cyfartalog Safon Uwch wedi cynyddu bob blwyddyn er 2016. Mae bylchau cyrhaeddiad yn parhau ar gyfer y rhai o rai grwpiau gwarchodedig nodweddiadol ac economaidd-gymdeithasol. Nid oes consensws ar y cynnydd a wnaed wrth gulhau’r bylchau hyn, ac mae pryderon y bydd effaith y pandemig yn eu gwaethygu. Mae toriadau mewn gwariant ysgol fesul disgybl wedi bod yn fwy yn Lloegr nag yng Nghymru a’r Alban.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyrhaeddiad addysgol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021