Fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd rhai camau gweithredu gyda’r nod o gryfhau fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd sy’n ymwneud â hawliau dynol a chydraddoldeb, megis creu canolfan cydraddoldeb, sef uned benodol sy’n cydlynu sawl maes polisi sy’n ymwneud â chydraddoldeb. Fodd bynnag, mae llawer o gamau gweithredu yn anghyflawn neu ar gam cynnar. Er enghraifft, nid yw’r strategaeth i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau i Sipsiwn, Roma a Theithwyr wedi cael ei chyhoeddi eto, ac nid oes cynnydd clir o sylwedd o ran rhoi’r cynllun ar gyfer cydraddoldeb rhwng y rhywiau ar waith. Mae pryderon hefyd ynghylch yr effaith bosibl y bydd colli cyllid gan yr UE yn ei chael ar hawliau dynol.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021