Gwahanu galwedigaethol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno rhai mesurau i gynyddu cyflogaeth rhai grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys mewn sectorau penodol, ac mae’r rheoliadau ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi codi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o fylchau cyflog. Fodd bynnag, ni chafwyd llawer o effaith o ran mynd i’r afael â gwahanu galwedigaethol hyd yma. Mae menywod, pobl o leiafrifoedd ethnig a phobl anabl yn parhau i fod wedi’u gorgynrychioli mewn rolau â chyflogau isel, swyddi rhan-amser neu rolau ansicr. Roedd pobl ifanc a dynion o rai lleiafrifoedd ethnig yn fwy tebygol o weithio mewn sectorau a gaewyd yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19).

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar gwahanu galwedigaethol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021