Gwaharddiadau o ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – asesu Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Tra bod Llywodraeth Cymru wedi diweddaru eu canllawiau ar y gweithdrefnau ar gyfer gwaharddiadau ysgol, nid chafwyd unrhyw welliannau cyfreithiol na pholisi arwyddocaol, ac mae cyfraddau gwaharddiadau’n parhau i gynyddu. Mae plant sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim a’r rheini ag anghenion dysgu ychwanegol yn parhau’n anghymesur o debygol o gael eu gwahardd. Ceir pryderon hirdymor ynglŷn â’r defnydd gormodol o ataliaeth mewn ysgolion, ac mae’r diffyg data ar ataliaeth yn cyfyngu ar allu ysgolion i fonitro a lleihau’r defnydd ohono.  

Darllenwch ragor ynglŷn â chamau gweithredu Llywodraethau’r DU a Chymru parthed gwaharddiadau ysgol a rheoli ‘ymddygiad heriol’.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 10/12/2022