Gwaharddiadau ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau ar y gweithdrefnau ar gyfer gwaharddiadau, ni fu unrhyw welliannau cyfreithiol na pholisi sylweddol, ac mae cyfraddau gwaharddiadau yn parhau i godi. Mae plant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn parhau i fod yn anghymesur o debygol o gael eu gwahardd. Mae pryderon hirsefydlog ynghylch defnydd gormodol ataliaeth mewn ysgolion, ac mae’r diffyg data ar ataliaeth yn cyfyngu ar allu ysgolion i fonitro a lleihau ei ddefnydd. Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar gynigion i leihau’r defnydd o ataliaeth, ond ni chymerwyd unrhyw gamau pellach.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar  waharddiadau ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021