Gwaharddiadau ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’ – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau i fynd i’r afael â bylchau yn y fframwaith polisi a chyfreithiol presennol sy’n rheoleiddio’r defnydd o waharddiadau. Fodd bynnag, mae sawl diwygiad yn parhau i fod heb eu gweithredu. Mae grwpiau sydd â rhai nodweddion gwarchodedig yn parhau i fod yn anghymesur o debygol o gael eu gwahardd, ac mae tystiolaeth gynyddol ynghylch defnyddio gwaharddiadau anghyfreithiol, anffurfiol. Mae pryderon hirsefydlog ynghylch defnydd gormodol o ataliaeth mewn ysgolion hefyd yn parhau i fod heb sylw; yn benodol, mae diffyg data yn parhau i rwystro gallu ysgolion i werthuso ac ymateb i’w defnydd eu hunain o arferion cyfyngol.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar  waharddiadau ysgolion a rheoli ‘ymddygiad heriol’.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021