Iechyd meddwl – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu mesurau polisi ac wedi darparu buddsoddiad i wella canlyniadau iechyd meddwl. Fodd bynnag, mae diffygion yn y ddarpariaeth iechyd meddwl, yn ogystal ag anghydraddoldebau mewn triniaeth iechyd meddwl a chanlyniadau i rai grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys plant a phobl ifanc, a phobl o rai lleiafrifoedd ethnig. Mae pryderon hefyd am y tebygolrwydd uwch o gyflawni hunanladdiad i bobl mewn ardaloedd mwy difreintiedig. Mae pandemig y coronafeirws wedi datgelu diffygion tymor hwy rhwng y galw am wasanaethau iechyd meddwl a chyflenwad.   

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar iechyd meddwl.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021