Iechyd meddwl – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae diwygiadau polisi a buddsoddiad cynyddol mewn gwasanaethau iechyd meddwl wedi gwella mynediad at gefnogaeth a thriniaeth. Fodd bynnag, mae lefelau angen nas diwallwyd yn parhau i fod yn uchel, yn enwedig i bobl ifanc. Mae rhai grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig mewn mwy o berygl o brofi problemau iechyd meddwl, hunan-niweidio neu hunanladdiad, ac mae ganddynt fynediad gwaeth i wasanaethau iechyd meddwl a chanlyniadau ohonynt. Mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) yn cynyddu anghenion iechyd meddwl, ond yn lleihau gallu gwasanaethau cymunedol i ddarparu cefnogaeth.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar iechyd meddwl.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021