Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau pwysig i ddileu a gwella dealltwriaeth o gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl, megis cymryd camau i fynd i’r afael â chaethwasiaeth mewn cadwyni cyflenwi, ond erys pryderon ynghylch effeithiolrwydd y fframwaith cyfreithiol a’r Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol (NRM). Mae nifer yr atgyfeiriadau NRM wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond mae gwir raddfa caethwasiaeth fodern yn parhau i fod yn anhysbys ac mae cyfraddau erlyn yn isel. Mae’r pandemig wedi gwaethygu gwendidau i ecsbloetio, gan gynnwys ar gyfer plant.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar fasnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021