Mewnfudo – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Nododd gweithrediad polisïau mewnfudo ‘amgylchedd gelyniaethus’ leihad mewn amddiffyniadau hawliau dynol ac mae achosion llys wedi canfod methiannau o ran diogelu. Mae lleihad yn y nifer o fewnfudwyr sydd yn y ddalfa yn gadarnhaol, ond mae cyfraddau’n dal i fod yn arwyddocaol a does dim terfyn cyfreithiol o hyd ar hyd y cyfnod yn y ddalfa. Mae’r Bil Cenedligrwydd a Ffiniau, os y’i gweithredir, yn cyflwyno risg i hawliau dynol a gallai gael effeithiau anghymesur ar bobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fewnfudo.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021