Mewnfudo – Gweithredoedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Roedd polisïau ‘amgylchedd gelyniaethus’ Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn nodi lleihad sylweddol mewn amddiffyniadau hawliau dynol yn y Deyrnas Unedig, gan achosi niwed parhaol ar y rhai a effeithiwyd, a derbyn beirniadaeth eang. Croesawir newidiadau diweddar i leihau defnydd o ganolfannau cadw mewnfudwyr, ond mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dal i gadw nifer sylweddol o bobl a does dim terfyn o hyd ar am ba hyd y gellir cadw rhywun. Mae pandemig y coronafeirws wedi amlygu pryderon ynghylch amodau mewn canolfannau symud mewnfudwyr, gan ysgogi mesurau newydd pwysig, er nad yw’n glir eto os bydd y rhain yn cael eu cadw wrth i gyfyngiadau leihau.

 • Cafodd cyfanswm o 24,443 o bobl eu cadw i ddibenion mewnfudo yn 2019, nifer debyg i’r flwyddyn flaenorol – cyn hynny roedd y niferoedd wedi bod yn mynd i lawr ers 2015. Dim ond 37% o’r rhai a gadwyd a ddychwelwyd i’w gwlad tarddiad neu wlad dramor arall, gan awgrymu nad yw cadw yn cael ei ddefnyddio’n gyson dim ond os oes gobaith realistig o alltudio.
 • Yn 2020 gwrthododd Llywodraeth y Deyrnas Unedig addasiadau i’r Bil Mewnfudo a Chyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol (Ymadael â’r UE) yn cyflwyno terfyn amser statudol ar gadw. Roedd dros chwarter y rhai oedd wedi gadael y ddalfa yn 2019 wedi eu cadw am dros 28 niwrnod, yn cynnwys 128 o bobl oedd wedi eu cadw am flwyddyn neu fwy.
 • Mae’r hyn a elwir yn agenda polisi ‘amgylchedd gelyniaethus’ Llywodraeth y Deyrnas Unedig – cyfres o bolisïau a fwriadwyd i’w gwneud yn gynyddol anoddach i fudwyr afreolaidd fyw, gweithio a chael mynediad at wasanaethau yn y Deyrnas Unedig – wedi derbyn beirniadaeth eang oherwydd ei effaith niweidiol ar hawliau dynol, ac mae bellach yn cael ei alw yn ‘amgylchedd ufudd’.
 • Mae her gyfreithiol sy’n mynd rhagddi yn erbyn cynllun ‘hawl i rentu’ Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn destun apêl yn y Goruchaf Lys. Dadleuir bod y polisi, sy’n gofyn i bob landlord wirio statws mewnfudo unrhyw denant posibl, yn wahaniaethol.
 • Datgelodd yr Adolygiad Gwersi a Ddysgwyd Windrush nifer o achosion o driniaeth wael ar gyfer unigolion a oedd yn y Deyrnas Unedig yn gyfreithlon, gan gynnwys pobl oedd wedi colli eu swyddi a chartrefi, a rhai oedd yn wynebu cael eu cadw ac alltudio – ar y cyfan fe ganfu ‘anwybodaeth a diffyg meddwl sefydliadol’ ar y mater o hil.
 • Mae’r Comisiwn wedi cynnal adolygiad o sut ac os oedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cydymffurfio gyda Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) parthed deall effaith ei bolisïau ar aelodau Du cenhedlaeth Windrush a’u disgynyddion.
 • Awgryma ein hymchwil bod ffioedd gofal iechyd y GIG yn Lloegr, a rhannu data i ddibenion gorfodi mewnfudo, yn atal mudwyr rhag ceisio gofal iechyd, ac rydym wedi codi pryderon tebyg o ran rhannu data yn atal goroeswyr cam-drin domestig gyda statws mewnfudo ansicr rhag ceisio amddiffyniad a chefnogaeth.
 • Mae adolygiadau annibynnol wedi amlygu cadw parhaus pobl sy’n anabl, beichiog, trawsrywiol, neu sydd wedi goroesi artaith, masnachu neu gaethwasiaeth modern.
 • Er bod y nifer o blant a gedwir wedi lleihau yn y blynyddoedd diweddar, cafodd 41 o blant eu cadw o’r newydd yn y flwyddyn a ddaeth i ben Mehefin 2020, yn groes i bolisi datganedig Llywodraeth y Deyrnas Unedig.
 • Mae yna bryderon bod polisi asesu oedran y Swyddfa Gartref yn creu perygl y bydd plant mudol sydd wedi eu gwahanu ac ar ben eu hunain yn cael eu cadw’n anghyfreithiol gydag oedolion.
 • Mae’r pandemig wedi amlygu pryderon ynghylch gorddefnyddio cyfleusterau cadw mudwyr ac amodau ‘tebyg i garchar’, yn ogystal â materion hirsefydlog ynghylch mynediad at ofal iechyd. Er gwaethaf leihad yn y nifer o bobl sy’n cael eu cadw yn ystod y pandemig, nodwyd bod bron i 40% o’r rhai a gadwyd yn ‘oedolion mewn perygl’. Mae alltudiaethau wedi parhau yn ystod y cyfnod hwn, yn groes i gyngor y Cenhedloedd Unedig.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fewnfudo.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020