Mynediad at gyflogaeth – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Elfen o gynnydd

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol ac mae tystiolaeth o gynnydd cynaliadwy cymedrol o ran mwynhau hawliau dynol yn gysylltiedig i'r mater hwn. Fodd bynnag, ar rai o’r hawliau hyn, neu i rai grwpiau, ni chafwyd cynnydd cymharol.

Cynyddodd y gyfradd cyflogaeth yn gyffredinol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r bylchau rhyw ac anabledd wedi lleihau, a chyfraddau cyflogaeth wedi gwella i rai ond nid pob grŵp ethnig. Gostyngodd cyfraddau cyflogaeth a’r nifer o oriau a weithiwyd yn 2020 oherwydd pandemig y coronafeirws, gan roi stop ar gynnydd diweddar, ac fe effeithiodd y cyfnod clo yn benodol ar grwpiau gyda nodweddion gwarchodedig penodol. Rhagwelir y bydd diweithdra yn cynyddu wedi i fesurau cefnogaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig ddod i ben. Nid yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi bodloni ei tharged ar gyfer prentisiaethau newydd, ac mae gwaith i weithredu casgliadau adolygiadau annibynnol ar amrywiaeth yn y gweithle wedi bod yn gyfyngedig.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar fynediad ar gyflogaeth.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 13/10/2020