Mynediad at ofal iechyd – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Er bod y GIG yn trin mwy o bobl nag erioed o’r blaen, mae galw cynyddol wedi arwain at gynnydd mewn amserau aros ar draws nifer o wasanaethau iechyd, yn cynnwys gwasanaethau damweiniau ac achosion brys, atgyfeirio ar gyfer triniaethau canser a gofal dewisol. Mae’r pandemig wedi dwysau nifer o’r heriau hyn, tra’n amlygu anghydraddoldebau iechyd cyfredol, yn gysylltiedig i oed, hil, anabledd, rhyw a statws cymdeithasol-economaidd. Mae’r data ar brofiad pobl yn ôl nodwedd warchodedig yn dal i fod yn gyfyngedig iawn. Mae NHS England wedi ymroi i daclo anghydraddoldeb iechyd ac amrywiaethau o ran mynediad trwy ei Gynllun Tymor Hir, fodd bynnag, mae’n rhy fuan i adolygu effaith y diwygiadau hyn. 

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar fynediad ar ofal iechyd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020