Mynediad i gyfiawnder, yn cynnwys prawf teg – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymryd camau pwysig i wella cymorth i ddioddefwyr a mynediad i gymorth cyfreithiol, yn cynnwys Cod y Dioddefwyr yn dod i rym. Fodd bynnag, mae problemau’n parhau o ran effaith y Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr (LASPO) 2012 ar fynediad at gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr. Mae tystiolaeth o rwystrau wrth i bobl anabl geisio mynediad i’r system cyfiawnder, a gallai moderneiddio’r llysoedd – gan gynnwys cyflwyniad cyflym gwrandawiadau pell – gael effaith negyddol ar gyfranogiad ar gyfer grwpiau penodol. Mae’r pandemig COVID-19 wedi rhoi straen ychwanegol arwyddocaol ar y system llysoedd a’r sector cyngor cyfreithiol, gan gynnwys trwy waethygu’r ôl-groniadau achosion cyfredol, er bod camau wedi eu cyflwyno i gefnogi adferiad.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fynediad at gyfiawnder, yn cynnwys prawf teg.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021