Tai – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i atal a lleihau digartrefedd, amddiffyn hawliau tenantiaid, gwella amodau tai a chynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy. Er bod Llywodraeth Cymru wedi cymryd mesurau i amddiffyn pobl sy’n cysgu allan yn ystod y pandemig, roedd llawer yn dal i gysgu allan ar ddiwedd 2020, ac mae digartrefedd wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae llawer o bobl yn dal i fyw mewn tai gorlawn, o ansawdd gwael ac mae’r prinder cronig mewn cartrefi hygyrch yn parhau i gael effaith andwyol ar fywydau pobl anabl. Mae cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn parhau i wynebu heriau tai penodol.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar dai.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021