Tai – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Er y bu ymrwymiad parhaus i leihau digartrefedd, gyda chyllid ychwanegol a dyletswyddau atal cryfach i awdurdodau lleol, bu hyn yn annigonol i atal cynnydd parhaus mewn digartrefedd a chysgu ar y stryd. Cymerwyd rhai camau i wella amodau byw – er enghraifft lansio ymgynghoriad ar godi safonau hygyrchedd. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn dal i fyw mewn tai gorlawn, ansicr neu o ansawdd gwael. Mae prinder cronig o gartrefi hygyrch o hyd, sy’n cael effaith andwyol ar fywydau pobl anabl a phobl hŷn. Mae Sipsiwn, Roma a Theithwyr a cheiswyr lloches yn wynebu heriau tai penodol.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar dai.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021