Troseddau casineb a llefaru casineb – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae nifer y troseddau casineb wedi gostwng dros y degawd diwethaf a bu gwelliannau yn arferion cofnodi’r heddlu, er bod troseddau casineb yn parhau i fod heb eu riportio. Mae gwahaniaethau cynyddol rhwng nifer y troseddau casineb a gofnodwyd ac achosion a anfonwyd i’w herlyn, ac mae llawer o ddioddefwyr yn nodi anfodlonrwydd â’r modd yr ymdriniodd yr heddlu ag achosion. Mae’r fframwaith cyfreithiol yn parhau i fod yn gymhleth ac yn rhoi amddiffyniad gwahaniaethol i wahanol grwpiau – er bod ymgynghoriad wedi’i lansio i archwilio hyn. Bu rhywfaint o gynnydd ar gamau i atal troseddau casineb a gwella cefnogaeth i ddioddefwyr, ond mae llawer o ddiwygiadau yn parhau heb eu gweithredu. 

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar droseddau casineb a llefaru casineb.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 18/03/2021