Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 29 results

Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae cyflwyno’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Deddf VAWDASV) a’r strategaeth genedlaethol ar...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Mewnfudo – asesiad Llywodraeth y DU

Nododd gweithrediad polisïau mewnfudo ‘amgylchedd gelyniaethus’ leihad mewn amddiffyniadau hawliau dynol ac mae achosion llys wedi canfod methiannau o ran...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Mynediad i gyfiawnder, yn cynnwys prawf teg – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymryd camau pwysig i wella cymorth i ddioddefwyr a mynediad i gymorth cyfreithiol, yn...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Ym mis Medi 2022, fe gyflwynodd yr Adran dros Fusnes, Egni a Strategaeth Ddiwydiannol Fil...

Camau llywodraeth

Cydweithio rhyngwladol, gan gynnwys gyda mecanweithiau hawliau dynol – camau gweithredu’r Llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU: Rhwng mis Mai a mis Awst 2022, cyflwynodd Llywodraeth y DU sawl adroddiad i’r Cenhedloedd...

Camau llywodraeth

Casglu a chofnodi data – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cynhaliwyd y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr gan ddilyn dull...

Camau llywodraeth

Gwahanu galwedigaethol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, fel rhan o'i chynllun Ailgodi’n Gryfach ar gyfer twf a Chyllideb...

Camau llywodraeth

Nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles) – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cafodd rheoliadau eu pasio i gyflwyno dull amlsianel newydd o gynnal...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 60

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod pobl hŷn yn derbyn pensiwn, gofal a thriniaeth ddigonol. Addysgu’r holl weithwyr gofal iechyd ar hawliau...

Argymhelliad CU