Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae cyflwyno’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Deddf VAWDASV) wedi arwain at flaenoriaethu’r materion hyn a chodi ymwybyddiaeth gan gyrff cyhoeddus. Ond awgryma tystiolaeth bod yna barhad mewn tresmasiadau yn erbyn hawliau dynol menywod a merched. Dengys tystiolaeth bod cyfraddau cam-drin domestig wedi cynyddu yn ystod pandemig y coronafeirws, a bod goroeswyr yn ei chael yn anodd cael mynediad i gefnogaeth arbenigol.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar drais yn erbyn menywod a merched.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020