Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae cyflwyno’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Deddf VAWDASV) a’r strategaeth genedlaethol ar VAWDASV yn gamau i’w croesawu. Fodd bynnag, nid yw’r dangosyddion cenedlaethol terfynol ar gyfer y Ddeddf VAWDASV yn eu lle eto, mae angen cryfhau mecanweithiau llywodraethu ac atebolrwydd, ac mae cynnydd ar weithredu’r strategaeth genedlaethol wedi dod i stop oherwydd y pandemig COVID-19. Mae trais yn erbyn menywod a merched yn parhau i fod yn fater arwyddocaol yng Nghymru. Cynyddodd adroddiadau cam-drin domestig yn ystod pandemig, ac mae dioddefwyr yn ei chael yn anodd cael mynediad i gefnogaeth arbenigol.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar drais yn erbyn menywod a merched.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021