Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Fe fu diwygiadau pwysig yn ddiweddar i gryfhau’r fframwaith polisi a chyfreithiol, a bydd yn cymryd amser i’w heffaith gael ei wireddu. Fodd bynnag, mae trais yn erbyn menywod a merched yn dal i fod yn gyffredin, ac mae rhai grwpiau wedi eu heffeithio’n anghymesur. Cynyddodd adroddiadau o gam-drin domestig yn ystod y pandemig COVID-19. Mae dioddefwyr yn ei chael yn anodd cael mynediad at gyfiawnder a chymorth arbenigol. Mae cam-drin domestig a throseddau rhywiol yn dal i fod heb eu hadrodd yn ddigonol, mae’r nifer o erlyniadau wedi gostwng yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae archwiliadau swyddogol yn argymell bod angen newid system gyfan.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar drais yn erbyn menywod a merched.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021