Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Er gwaethaf diwygiadau diweddar i gryfhau’r fframwaith polisi a chyfreithiol, mae trais yn erbyn menywod a merched yn dal i fod yn eang, ac mae rhai grwpiau wedi eu heffeithio’n anghymesur. Dengys tystiolaeth bod cyfraddau cam-drin domestig wedi cynyddu yn ystod y pandemig. Mae goroeswyr yn ei chael yn anodd cael mynediad at gyfiawnder a chymorth arbenigol. Mae cam-drin domestig a throseddau rhywiol yn dal i fod heb eu hadrodd yn ddigonol ac mae’r nifer o erlyniadau a chollfarnau wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y tair blynedd diwethaf. 

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar drais yn erbyn menywod a merched.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020