Edrych ar gynnydd Llywodraeth Cymru

Darpara’r dudalen hon drosolwg o gynnydd Llywodraeth Cymru wrth gyflawni’i rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol ers cyfres ddiwethaf adolygiadau’r CU yn 2016. Cynhaliom asesiad manwl  o 36 o bynciau gwahanol lle mae’r CU wedi argymell y dylai’r DU weithredu i wella mwynhad pobl o hawliau dynol, wedi’i ffocysu ar 2016 ymlaen. Neilltuom statws cynnydd i bob pwnc, gan ystyried y cyd-destun cyn ac yn ystod y pandemig coronafeirws fel ei gilydd. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein methodoleg a meini prawf asesu, a beth mae pob statws cynnydd yn ei olygu fan’ma.

Llywodraeth

Dewiswch y llywodraeth yr hoffech ei hasesu

Statws

Dewiswch i ddangos diffiniad
Bu newidiadau cyfreithiol a pholisi i wella amddiffynfeydd hawliau dynol, a chynnydd parhaus wrth fwynhau hawliau dynol yn ymwneud â’r mater hwn ar gyfer y boblogaeth ehangach a/neu grwpiau penodol
Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol ac mae tystiolaeth o gynnydd cynaliadwy cymedrol o ran mwynhau hawliau dynol yn gysylltiedig i'r mater hwn. Fodd bynnag, ar rai o’r hawliau hyn, neu i rai grwpiau, ni chafwyd cynnydd cymharol.
Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.
Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.
Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Datganoliad

Nid ydym wedi asesu cynnydd ar y mater hwn yng Nghymru gan ei fod yn faes sydd wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Mesurau cyffredinol o weithrediad

Iechyd

Addysg

Gwaith

Gwahanu galwedigaethol

Reserved to the UK Government

Masnachu mewn pobl a caethwasiaeth fodern

Reserved to the UK Government

Mynediad at gyflogaeth

Moderate progress

Safonau byw

Gofal cymdeithasol

Limited progress

Nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles)

Reserved to the UK Government

Tai

Limited progress

Cyfiawnder, rhyddid a diogelwch personol

Camddefnydd o hawliau dynol dramor

Reserved to the UK Government

Cyfiawnder ieuenctid

Reserved to the UK Government

Dargadw iechyd meddwl

Reserved to the UK Government

Gwrthderfysgaeth

Reserved to the UK Government

Mewnfudo

Reserved to the UK Government

Plismona

Reserved to the UK Government

Sefydliadau cyfiawnder troseddol

Reserved to the UK Government

Troseddau casineb a llefaru casineb

Reserved to the UK Government

Cymryd rhan

Byw’n annibynnol

Limited progress

Bywyd teuluol, a gorffwys, gweithgareddau hamdden a diwylliannol

Preifatrwydd

Reserved to the UK Government
Diweddarwyd ddiwethaf ar 17/11/2021