Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 36 results

Gofal cymdeithasol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig drefniadau cyllido newydd ar gyfer iechyd a...

Camau llywodraeth

Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno mesurau amrywiol i wella'r ffordd y cesglir data cydraddoldeb, gyda chamau penodol i wella...

Asesiad cynnydd Elfen o gynnydd

Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae eithrio Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE o gyfraith ddomestig yn ostyngiad sylweddol mewn amddiffyniadau hawliau dynol. Mae’r Ddeddf Coronafeirws,...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Iechyd meddwl – asesiad Llywodraeth y DU

Mae diwygiadau polisi a buddsoddiad cynyddol mewn gwasanaethau iechyd meddwl wedi gwella mynediad at gefnogaeth a thriniaeth. Fodd bynnag, mae...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Canlyniadau iechyd a phrofiad yn y system gofal iechyd – asesiad Llywodraeth y DU

Sefydlodd Llywodraeth y DU nifer o gamau i leihau anghydraddoldebau iechyd a gwella canlyniadau yng Nghynllun Tymor Hir y GIG....

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles) – asesiad Llywodraeth y DU

Mae sawl diwygiad lles parhaol a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys y terfyn o ddau blentyn, wedi cael...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ac yn dadansoddi rhywfaint o ddata yn ôl nodweddion gwarchodedig, ond mae cryn fylchau yn...

Asesiad cynnydd Dim cynnydd

Trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd rhai camau deddfwriaethol a pholisi cadarnhaol, gan gynnwys amrywiaeth o gamau i fynd i'r afael...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i godi ymwybyddiaeth i daclo ystrydebau a rhagfarnau negyddol yn erbyn pobl anabl (yn arbennig...

Argymhelliad CU

Fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gryfhau'r fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol, ond mae tystiolaeth o ganlyniadau cadarnhaol parhaus...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig