Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ac yn dadansoddi rhywfaint o ddata yn ôl nodweddion gwarchodedig, ond mae cryn fylchau yn y data o hyd. Yn gyffredinol, mae bylchau yn y data a data cyfyngedig wedi’u dadgyfuno yn ei gwneud yn anodd asesu effaith polisïau Llywodraeth Cymru, neu’r ffordd y mae polisïau wedi effeithio ar grwpiau penodol. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd rhai camau i ddechrau mynd i’r afael â bylchau yn y data a nodwyd gan gyrff cytuniad y Cenhedloedd Unedig. Mae ymrwymiadau i gyflwyno uned data cydraddoldeb ac uned gwahaniaethau ar sail hil yn galonogol, a dylai gwaith i fonitro ac asesu’r broses o weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 barhau i wella data wedi’u dadgyfuno mewn perthynas ag amrywiaeth o faterion.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar casglu a chofnodi data. .

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021