Casglu a chofnodi data – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Elfen o gynnydd

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol ac mae tystiolaeth o gynnydd cynaliadwy cymedrol o ran mwynhau hawliau dynol yn gysylltiedig i'r mater hwn. Fodd bynnag, ar rai o’r hawliau hyn, neu i rai grwpiau, ni chafwyd cynnydd cymharol.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno mesurau amrywiol i wella’r ffordd y cesglir data cydraddoldeb, gyda chamau penodol i wella data ynghylch ethnigrwydd ac anabledd. Mae diffyg data cadarn wedi’u dadgyfuno yn ôl beichiogrwydd a mamolaeth, ailbennu rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol o hyd, er y bydd cynnwys cwestiynau am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd yng Nghyfrifiad 2021 yn gwella’r sylfaen dystiolaeth. Gwnaed cynnydd o ran mynd i’r afael â llawer o fylchau data a nodwyd gan gyrff cytuniad y Cenhedloedd Unedig, ond mae angen gwneud mwy o waith i wella ansawdd data a mynd i’r afael â bylchau mewn rhai meysydd, megis casglu data ar ataliaeth mewn ysgolion.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar casglu a chofnodi data.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021