Nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles) – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Dim cynnydd

Ni chafwyd unrhyw newidiadau cyfreithiol na pholisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol o ran y mater hwn, a thystiolaeth gyfyngedig iawn sydd o’r cynnydd o ran mwynhad o'r hawliau hyn.

Mae sawl diwygiad lles parhaol a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys y terfyn o ddau blentyn, wedi cael effaith andwyol ar allu pobl i fwynhau hawliau dynol, yn enwedig menywod, pobl anabl, pobl o leiafrifoedd ethnig a rhieni unigol. Canfu fod prosesau asesu a gwneud penderfyniadau ynghylch hawl i fudd-daliadau yn rhoi pobl anabl dan anfantais. Fodd bynnag, cyflwynodd y Llywodraeth sawl mesur cadarnhaol dros dro mewn ymateb i bandemig coronafeirws (COVID-19) sydd wedi chwarae rôl hanfodol o ran atal pobl rhag colli eu swyddi a’u hincwm hyd yma.

Darllenwch fwy am gamau Llywodraeth y DU ar nawdd cymdeithasol (budd-daliadau lles).

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021