Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 25 results

Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae cyflwyno’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Deddf VAWDASV) a’r strategaeth genedlaethol ar...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd camau pwysig i ddileu a gwella dealltwriaeth o gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl, megis...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Gwahanu galwedigaethol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno rhai mesurau i gynyddu cyflogaeth rhai grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys mewn...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi deddfu i wneud addysg cydberthynas a rhywioldeb yn elfen statudol o'r cwricwlwm newydd – gan sicrhau...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd rhai camau gweithredu gyda'r nod o gryfhau fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd sy'n ymwneud...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Aflonyddu a bwlio mewn ysgolion – asesiad Llywodraeth y DU

Croesewir canllawiau newydd Llywodraeth y DU ar addysg rhyw a pherthnasoedd ac addysg iechyd, ynghyd â chamau gweithredu a gymerwyd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Lechyd atgenhedlol a rhywiol – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi deddfu i'w gwneud yn orfodol i bob plentyn ysgol rhwng 5 ac 16 oed ddysgu am...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Lechyd atgenhedlol a rhywiol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae toriadau ariannol i grant iechyd y cyhoedd wedi effeithio ar gyllidebau iechyd rhywiol ac atgenhedlol. Mae mynediad at wasanaethau...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Trais, camdriniaeth ac esgeulustod, a chamfanteisio’n rhywiol ar blant – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd rhai camau deddfwriaethol a pholisi i ymdrin ag agweddau ar drais, camdriniaeth ac esgeulustod,...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Bywyd teuluol, a gorffwys, hamdden a gweithgareddau diwylliannol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno rhai diwygiadau cadarnhaol mewn perthynas â bywyd teuluol, gan gynnwys camau gweithredu i fynd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig