Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 16 results

Plismona – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, cafodd Deddf Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol (Ymddygiad Troseddol) 2021 gydsyniad brenhinol. Mae'n...

Camau llywodraeth

Plismona – asesiad Llywodraeth y DU

Mae plismona yng Nghymru a Lloegr wedi cyfrannu at gam yn ôl mewn mesurau i ddiogelu hawliau dynol rhai grwpiau....

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Plismona – asesiad Llywodraeth Cymru

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar...

Asesiad cynnydd Wedi’i gadw i Lywodraeth y DU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: (a) Terfynu defnydd o ataliad am resymau yn ymwneud ag anabledd. Atal defnydd o arfau Taser yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 37

Dylai'r Llywodraeth: Gwarantu hawl plant i ryddid symudiad a chynulliad heddychlon. (a) Gwahardd defnydd o ddyfeisiau acwstig ('dyfeisiau mosgito') mewn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 38

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gwahardd gwiriadau stopio a chwilio anstatudol yn erbyn plant. (b) Sicrhau bod gwiriadau stopio a chwilio statudol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 45

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu a chyhoeddi data dadelfenedig ar gamfanteisio ar a cham-drin plant. Gwneud adrodd ar gamfanteisio a cham-drin...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 21

Dylai'r llywodraeth: (a) Barhau i wella amodau a lleihau gorlenwi mewn carchardai a chyfleusterau cadw eraill, yn cynnwys trwy ddefnyddio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 29

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod defnydd o arfau rhyddhau trydan (tasers) yn dilyn egwyddorion angenrheidrwydd, cyfrifolaeth, cymesuredd, rhybudd o falen llaw...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 63

Dylai'r llywodraeth: Gynyddu ymdrechion i ymchwilio i droseddau casineb honedig ac i erlyn dioddefwyr. Dylai'r ymdrechion hyn gynnwys gwella hyfforddiant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.27

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Terfynu'r arfer o arestio mewnfudwyr am...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 11

Dylai'r llywodraeth: (a) Diddymu grymoedd stopio a chwilio anstatudol yn yr Alban a gwella’r broses o ddethol targedau. Hyfforddi swyddogion...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 13

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu i daclo trais yn erbyn menywod yn cynnwys trais domestig a cham-drin rhywiol trwy: (a) flaenoriaethu cyflwyno...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod llywodraethau Gogledd Iwerddon a Chymru yn adolygu effaith pwerau stopio a chwilio yn rheolaidd ar bobl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 29

Dylai'r llywodraeth: Ymchwilio i'r nifer anghymesur o bobl dduon a phobl o leiafrifoedd ethnig o fewn y system cyfiawnder trosedd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.134

Dylai'r llywodraeth: Hyfforddi swyddogion cyhoeddus (yn arbennig yr heddlu a'r fyddin) ar hawliau dynol, yn cynnwys defnyddio grym gormodol. Train...

Argymhelliad CU