Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 143 results

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 39

Dylai Llywodraeth: gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) Sicrhau bod pobl anabl (yn enwedig menywod, plant, pobl rhyngrywiol a...

Argymhelliad CU

Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae cyflwyno’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Deddf VAWDASV) a’r strategaeth genedlaethol ar...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Sefydliadau cyfiawnder troseddol – asesiad Llywodraeth y DU

Mae amser cyfyngedig tu allan i'r celloedd, gorlenwi, amodau gwael, defnyddio grym, carchariad unigol a hunan-niweidio yn gyffredin mewn carchardai...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Mewnfudo – Gweithredoedd y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig Fil Cenedligrwydd a Ffiniau gyda’r nod ddatganedig...

Camau llywodraeth

Mewnfudo – asesiad Llywodraeth y DU

Nododd gweithrediad polisïau mewnfudo ‘amgylchedd gelyniaethus’ leihad mewn amddiffyniadau hawliau dynol ac mae achosion llys wedi canfod methiannau o ran...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Cadw oherwydd iechyd meddwl – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ymroi i gyflwyno Bil Iechyd Meddwl newydd a gweithredu cyfreithiau newydd i atal defnydd...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Trais yn erbyn menywod a merched – gweithredu gan y llywodraeth

Llywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei ‘Strategaeth taclo trais yn erbyn menywod a merched’...

Camau llywodraeth

Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth y DU

Fe fu diwygiadau pwysig yn ddiweddar i gryfhau'r fframwaith polisi a chyfreithiol, a bydd yn cymryd amser i’w heffaith gael...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Mynediad at gyflogaeth – asesiad Llywodraeth y DU

Yn ystod blynyddoedd diweddar, mae’r gyfradd cyflogaeth wedi cynyddu'n gyffredinol, cyfraddau cyflogaeth wedi gwella i rai, ond nid pob, grŵp...

Asesiad cynnydd Elfen o gynnydd

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.83

Dylai'r llywodraeth: Gorfodi cyfreithiau ar gydraddoldeb a pheidio gwahaniaethu a therfynu rhagfarn, senoffobia a thrais yn erbyn menywod a merched....

Argymhelliad CU