Safon byw a thlodi digonol– asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mae gan Gymru y lefelau uchaf o dlodi yn y Deyrnas Unedig, heb unrhyw welliannau arwyddocaol yn neilliannau pobl yn y blynyddoedd diweddar. Mae’r nifer o bobl sy’n dibynnu ar fanciau bwyd wedi codi, ac mae’r canran o bobl sy’n byw mewn tlodi incwm cymharol yn parhau i fod yn uchel. Mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) yn debygol o gynyddu lefelau tlodi ymhellach, er nad yw’r effaith lawn wedi ei deall eto. Er y cafwyd ymdrechion i leihau costau ac ymestyn cefnogaeth ariannol i’r rhai sy’n byw mewn tlodi, nid yw’r achosion gwraidd yn cael sylw mewn modd cynhwysfawr a systematig. Mae’r prif bolisi ac ysgogiadau cyllidol yn nwylo Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar safon byw ddigonol / tlodi.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021