Safon byw ddigonol / tlodi – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

 • Ym Mawrth 2020, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig nifer o fesurau dros dro i daclo pandemig y coronafeirws. Roedd y rhain yn cynnwys:
 • Yn Ebrill 2018, cyflwynodd y Ddeddf Lleihau Digartrefedd (2017) ddyletswyddau newydd i atal a lleihau digartrefedd ar draws Lloegr.
 • Yn Ebrill 2016, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig y Cyflog Byw Cenedlaethol ar gyfer gweithwyr ar draws y Deyrnas Unedig dros 25 oed, gan roi codiad cyflog i’r rhai ar y cyflogau isaf o tua £600 y flwyddyn.
 • Mae’r Cyflog Byw Cenedlaethol wedi codi pob blwyddyn ers 2016 a’r gyfradd ddiweddaraf (Ebrill 2020) oedd £8.72 yr awr.
 • Ym Mawrth 2016, gwnaeth y Ddeddf Diwygio Lles a Gwaith (2016) y newidiadau canlynol i’r system nawdd cymdeithasol:
  • cafodd y cap budd-daliadau ei leihau 23% ar gyfer teuluoedd a 26% ar gyfer hawlwyr sengl (12% a 15% yn y drefn honno yn Llundain)
  • cafodd lefel budd-daliadau nawdd cymdeithasol a chredydau treth penodol eu rhewi rhwng 2016 a 2020
  • cafodd yr hawl i elfen plentyn Credydau Treth Plant neu Gredyd Cynhwysol ei gyfyngu i uchafswm o ddau o blant ym mhob aelwyd
  • diddymwyd targedau rhwymol i leihau tlodi plant yn Lloegr erbyn 2020

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar safon byw ddigonol / tlodi.

Gweithredoedd Llywodraeth Cymru

Mae ymdrechion i leihau tlodi yn ymwneud â materion a gadwyd yn ôl a datganoledig. Tra bod nawdd cymdeithasol, nifer o drethi a chyfraith cyflogaeth wedi eu cadw yn ôl i Senedd y Deyrnas Unedig, mae gan Lywodraeth Cymru gymhwyster deddfwriaethol dros feysydd yn ymwneud â thlodi, gan gynnwys tai, addysg, iechyd, agweddau o ddatblygiad economaidd, yn ogystal â chael rhywfaint o bwerau codi trethi a benthyca.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar safon byw ddigonol / tlodi.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020