Safon byw ddigonol / tlodi – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Er bod cyfraddau tlodi cymharol wedi parhau’n sefydlog ar gyfer oedolion oed gwaith, mae’r nifer o blant yn byw mewn tlodi cymharol a chyfraddau tlodi mewn gwaith wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf. Mae newidiadau i’r system les wedi cael effaith negyddol arwyddocaol ar y bobl dlotaf ac maent wedi effeithio’n anghymesur ar rai gyda nodweddion gwarchodedig penodol. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyflwyno mesurau dros dro arwyddocaol i ddiogelu incwm a swyddi yn ystod y pandemig COVID-19. Mae’r pandemig yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar hawliau economaidd-gymdeithasol, er nad yw’r effaith lawn wedi ei deall eto.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar safon byw ddigonol a thlodi.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021