Cadw oherwydd iechyd meddwl – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ymroi i gyflwyno Bil Iechyd Meddwl newydd a gweithredu cyfreithiau newydd i atal defnydd grym mewn unedau iechyd meddwl. Fodd bynnag, mae cyfraddau cadw yn parhau i fod yn uchel, yn arbennig ar gyfer pobl Ddu, ac mae defnydd o ataliad yn eang. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi methu targedau yn fynych i leihau defnydd o ofal cleifion preswyl ar gyfer pobl gydag awtistiaeth a’r rhai gydag anableddau dysgu, ac mae tystiolaeth o driniaeth wael a cham-drin yn y lleoliadau hyn. Mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi gwaethygu cyfraddau cyffredinol o iechyd meddwl gwael ac wedi lleihau mesurau diogelwch mewn lleoliadau cadw iechyd meddwl.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gadw am resymau iechyd meddwl.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021