Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 122 results

Cadw oherwydd iechyd meddwl – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Ym Medi 2021, cyhoeddodd Public Health England ganllaw wedi'i ddiweddaru ar atal lledaeniad coronafeirws (COVID-19)...

Camau llywodraeth

Mynediad at gyflogaeth – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig y Strategaeth Anabledd Cenedlaethol, oedd yn cynnwys...

Camau llywodraeth

Addysg gynhwysol – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae’r gyfran o ddisgyblion anabl sy'n mynychu ysgolion arbennig wedi cynyddu'n raddol dros nifer o flynyddoedd. Mewn ymateb, mae Llywodraeth...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Addysg gynhwysol – asesiad Llywodraeth y DU

Er gwaethaf gweithrediad diwygiadau eang ers 2014, mae plant gydag anghenion addysgol arbennig (AAA) ac anableddau (AAAA) yn dal i...

Asesiad cynnydd Cam yn ôl

Addysg gynhwysol – Gweithredu gan y llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y DU Yng Ngorffennaf 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei Strategaeth Anabledd Cenedlaethol, a wnaeth ymrwymiadau...

Camau llywodraeth

Mynediad at gyflogaeth – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae cyflogaeth yn bennaf yn fater a gadwyd yn ôl, sy'n cyfyngu ar y camau y gall Llywodraeth Cymru gymryd....

Asesiad cynnydd Elfen o gynnydd

Mynediad at gyflogaeth – asesiad Llywodraeth y DU

Yn ystod blynyddoedd diweddar, mae’r gyfradd cyflogaeth wedi cynyddu'n gyffredinol, cyfraddau cyflogaeth wedi gwella i rai, ond nid pob, grŵp...

Asesiad cynnydd Elfen o gynnydd

Trais yn erbyn menywod a merched – asesiad Llywodraeth Cymru

Mae cyflwyno’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Deddf VAWDASV) a’r strategaeth genedlaethol ar...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth mewn perthynas â hawliau dynol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Hydref 2020, diweddarodd Llywodraeth y DU y safonau i benaethiaid, sy'n gosod disgwyliadau...

Camau llywodraeth

Gwahanu galwedigaethol – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Ym mis Mawrth 2021, fel rhan o'i chynllun Ailgodi’n Gryfach ar gyfer twf a Chyllideb...

Camau llywodraeth