Addysg gynhwysol – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mae’r gyfran o ddisgyblion anabl sy’n mynychu ysgolion arbennig wedi cynyddu’n raddol dros nifer o flynyddoedd. Mewn ymateb, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno newidiadau arwyddocaol i wella cefnogaeth i blant gydag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), er ei bod yn rhy fuan i adolygu effaith y newidiadau hyn oherwydd oedi wrth weithredu. Mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi creu heriau penodol o ran mynediad plant anabl i addysg, a allai waethygu gwahaniaethau addysgol. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Cymru wedi addasu’r rhwymedigaethau cyfreithiol parthed anghenion addysgol arbennig.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar addysg gynhwysol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021