Byw’n annibynnol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mae yna rwystrau cyson yn effeithio ar hawl pobl anabl i fyw’n annibynnol yn rhan o’r gymuned. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyflwyno cynigion i drawsnewid cyllid ar gyfer gofal cymdeithasol oedolion. Fodd bynnag, mae nifer gynyddol o oedolion anabl a hŷn yn methu cael y gefnogaeth maent angen gartref neu yn y gymuned. Mae yna brinder cartrefi hygyrch ac, er gwaethaf nifer o ymroddiadau, mae cyfraddau cadw ar gyfer pobl gyda chyflyrau iechyd meddwl, anableddau dysgu ac awtistiaeth yn dal i fod yn uchel. Mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio’n anghymesur ar bobl anabl ac wedi creu rhwystrau atodol i gyfranogiad cyfartal pobl anabl mewn cymdeithas. Roedd y Strategaeth Anabledd Cenedlaethol yn cynnwys nifer o ymrwymiadau a fwriadwyd i wella bywydau pobl anabl o ddydd i ddydd, er ei bod yn rhy fuan i asesu effaith yr ymrwymiadau hyn.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar fyw’n annibynnol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021