Iechyd meddwl – asesu Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu mesurau polisi ac wedi darparu buddsoddiad er mwyn gwella canlyniadau iechyd meddwl. Fodd bynnag, ceir diffygion yn y ddarpariaeth iechyd meddwl, yn ogystal ag anghydraddoldebau mewn triniaeth a chanlyniadau iechyd meddwl i rai grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys plant a phobl ifanc, a phobl o leiafrifoedd ethnig penodol. Ceir pryderon hefyd ynglŷn â’r tebygrwydd uwch o hunanladdiad ymysg pobl mewn ardaloedd o amddifadedd. Mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi dod â diffygion mwy hirdymor rhwng y galw am wasanaethau iechyd meddwl a’r ddarpariaeth i’r amlwg. 

Darllenwch ragor ynglŷn â chamau gweithredu Llywodraethau’r DU a Chymru parthed iechyd meddwl.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 10/12/2022